Utsädeshandeln övervakas mångsidigt år 2009

3.11.2008

<div>Föremål för Eviras tillsyn över utsäde nästa år är utsädesproduktion, utsädespackerier och utsädesaffärer. Utsäde avsett för hobbyanvändning övervakas också. I Finland får endast certifierat utsäde marknadsföras. </div>

Det utsäde som finns på marknaden i Finland är noggrant övervakat. Huvudobjekten för tillsynen över utsäde väljs vid Evira varje år före utgången av september. Tillsynens inriktning bestäms enligt riskerna och vid val av objekt beaktas också föregående års tillsynsresultat. Tillsynen berör alla skeden i utsädesproduktionskedjan.

Tillsynen inriktas på bland annat för yrkesmässig odling avsedda utsädespartier av spannmål och vallväxter, utsädespotatis samt fröer av köksväxter. Små portionsförpackningar som marknadsförs för hobbyodling övervakas också.

Vid Evira regionala enhet i Loimaa certifieras allt utsäde som producerats i Finland och där övervakas också utsädesproduktionskedjan. Evira har hjälp av TE-centralerna och de kommunala myndigheterna. Importen av utsäde övervakas av tullen. Lagen om handel med utsäde reglerar verksamheten i anslutning till produktion, förpackning och marknadsföring av utsäde.

Mera information om granskning av och tillsyn över certifierat utsäde
www.evira.fi> Växtproduktion och foder> utsäde

Ytterligare information:
överinspektör Kristiina Sulkonen, Evira, tfn 020 77 25327
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tfn 020 77 25320
Teman: