Utsädeshandeln övervakas mångsidigt år 2011

31.1.2011

<p>I Finland får marknadsföras endast sådant utsäde som är certifierat. Livsmedelssäkerhetsverket Evira koncentrerar sig under det innevarande året på tillsyn över utsädespackerier, utsädesaffärer och utsädesproduktion. Utsäde avsett för husbehovsodling övervakas likaså.</p>

I utsädeshandeln står våren inför dörren. Tillsynen över utsädeshandeln inleds då kommersen på allvar kommer i gång. Utsädet på den finska marknaden är noggrant övervakat. Tillsynen inriktas utgående från riskerna och vid val av tillsynsobjekt beaktas också resultaten av tillsynen året innan.

Tillsynen inriktas bland annat på partier med spannmålsutsäde och vallväxt- och foderväxtutsäde avsett för yrkesbruk. Tillsyn utövas också över utsäde och utsädespotatis som marknadsförs för husbehovsodling.

Vid Eviras regionala enhet i Loimaa certifieras allt utsäde som producerats i Finland och där utövas också tillsyn över utsädesproduktionskedjan. Med certifiering avses officiell utsädeskontroll. Evira bistås av närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala myndigheterna. Tullen övervakar importen av utsäde. Lagen om handel med utsäde reglerar verksamheten som hänför sig till produktion, förpackning och marknadsföring av utsäde.

Mer information om kontroll och övervakning av certifierat utsäde
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Utsäde

Mer information ger:
överinspektör Kristiina Sulkonen, Evira, tfn 020 77 25327
inspektör Mika Kivistö, Evira, tfn 02077 25321

Teman: