Utsädesproduktionsarealen har minskat

1.7.2010

<p>Utsädesproduktionsarealen är i år cirka 33 000 ha, då utsäde under de senaste åren producerats på i genomsnitt över 37 000 hektar. Att arealen minskat märks särskilt som en minskning av odlingsarealen för utsädeskorn och utsädeshavre. Den sammanräknade arealen för korn, havre och timotej utgör cirka två tredjedelar av utsädesproduktionsarealen.</p>

Utsädesproduktionen av bondböna och rybs har ökat
Utsädesproduktionen av bondböna och rybs har ökat betydligt. Arealen för utsädesproduktion av bondböna har mer än fördubblats till 561 hektar, vilket torde bero på efterfrågan på inhemskt proteinfoder. Arealen för utsädesproduktion av rybs har likaså så gott som fördubblats till 1 065 hektar. Den ökade utsädesproduktionen av rybs möjliggör grovt taget en ökning av odlingsarealen med cirka 40 000 ha nästa år.

Målet ett högklassigt utsäde
Skörden som bärgas från utsädesproduktionsarealen utgör råvara till certifierat utsäde. Målet i produktionen av certifierat utsäde är att säkerställa att utsädet håller hög kvalitet. Produktionen är underställd tillsyn och inspektion. För uppdraget utsedda auktoriserade oberoende inspektörer inspekterar alla åkrar i officiell utsädesproduktion. De gör observationer om bl.a. utsädesodlingens art- och sortrenhet, flyghavre och ogräs. Utgående från inspektionen fattar Evira ett beslut om godkännande av odlingen för utsädesproduktion.

Årligen underkänns en del av utsädesproduktionsarealen som oduglig för utsädesproduktion. Den vanligaste orsaken till att en utsädesodling underkänns är att flyghavre påträffas i odlingen. Av den orsaken underkänns årligen cirka 2,5 procent av utsädesproduktionsarealen. Utsädesskörd får i ingen händelse bärgas från sådana åkrar, där flyghavre förekommer. Så garanteras att flyghavre inte förekommer i certifierat utsäde.

Mer information om produktionen av certifierat utsäde
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsäde

Mer information ger
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tfn 040 8332482

 

Teman: