Utspridningsområdet för vaccinbeten mot rabies breddas

8.9.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira planerar i samarbete med jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa utsträcka området där vaccinbeten mot rabies sprids ut till frilevande rovdjur i Norra Karelen och bredda den nuvarande vaccinationszonen. Syftet är att förhindra att rabies sprids till Finland från Ryssland. Utöver vaccineringen av rovdjur som myndigheterna utför är det vid förebyggande av att rabies sprider sig och vid skydd av människor mot sjukdomen viktigt att katter och hundar vaccinerats på korrekt sätt mot rabies.</p>

Enligt den finska veterinärlagstiftningen hör rabies till de farliga djursjukdomar, som enligt lag skall bekämpas. Huvudsakliga spridare av rabiessmitta är frilevande rovdjur såsom räv och mårdhund och av husdjuren också hund och katt. Smittan sprids särskilt via bett.

Vaccination av små rovdjur är det primära sättet att bekämpa rabies bland frilevande djur. Det nuvarande vaccinationsprogrammet omfattar en 20 kilometer bred gränszon, som sträcker sig från Pyttis till Tohmajärvi i höjd med Värtsilä. Betena som innehåller vaccin sprids ut i terrängen vårar och höstar. Evira har inlett utredningar för att få extra partier av vaccinerna som används vid vaccinering av små rovdjur mot rabies till landet ännu denna höst. Målet är att utsträcka det nuvarande vaccinationsområdet längre norrut i Norra Karelen och bredda den nuvarande 20 kilometer breda zonen till 40 kilometer från Finlands östra gräns.

Bekämpningen av rabies bekostas delvis med finansiering från Europeiska unionen. Finland försöker få tilläggsfinansiering från EU för en breddning av vaccinationsområdet. Målet är att hålla rabies borta från landet. Information om nya rabiesfall i ryska Karelen har inte inkommit efter fallet sista veckan i augusti.

Mer information ger
Utspridning av vaccinbeten till små rovdjur:
specialforskare Ulla-Maija Kokkonen, tfn 050 5262065 och forskningsenhetschef Liisa Kaartinen, tfn 040 840 7364

Vaccination av hundar och katter:
specialforskare Karoliina Alm-Packalen, tfn 040 486 0052

Undersökning av små rovdjur:
forskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248

Bekämpning av rabies:
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348

Teman: