Världens rabiesdag den 28.9.2009

25.9.2009

<p>Rabies, eller vattuskräck, är en dödlig virussjukdom i det centrala nervsystemet som huvudsakligen besmittar däggdjur via bett, och sprids från djur till människor. Rabies förekommer överallt i världen. Årligen beräknas över 55 000 människor dö till följd av rabies, mest i Afrika och Asien. Vanligen infekteras människor av rabies efter att ha blivit bitna av ett sjukt djur, oftast en hund. Rabies uppträder fortfarande endemiskt i många östeuropeiska länder, där sjukdomsfallen på senare tid i oroväckande grad har blivit alltmer allmänna.</p>

I många europeiska länder har dock den systematiska bekämpningen av sjukdomen varit effektiv och nedgången i rabies bland vilda djur har även lett till att sjukdomsfallen bland husdjur har minskat. Vaccinering av husdjur och mindre rovdjur är den viktigaste metoden i bekämpningen av rabies.

Måndagen den 28.9.2009 är Världens rabiesdag.

Finland är rabiesfritt
Finland har under otaliga decennier målmedvetet bekämpat vattuskräcken. Endemisk rabies i Finland påträffades senast åren 1988–1989 då sjukdomens spreds över landets gränser och mest besmittade rävar och mårdhundar i Sydöstra Finland. Sjukdomen utrotades bland frilevande djur med hjälp av betesvaccinering. Finland har varit rabiesfritt sedan 1991. Målet är att landet officiellt även framdeles ska hållas fritt från sjukdomen. Friheten från sjukdomen påverkas inte av att man i somras har påträffat rabies bland fladdermöss i Finland, och inte heller av tidigare påträffade enskilda fall bland importerade djur.

Rabies bekämpas med vaccinering och undersökning av misstänkta fall
Syftet är att spridningen till Finland av rabies via frilevande djur förhindras genom vaccinering. Vår- och hösttider sprider Finland längs sydostgränsen 80 000 betesvaccin avsett för mårdhundar och rävar. Evira svarar för utspridningen av vaccinerna. Även Ryssland på sin sida vaccinerar i samarbete med Finland mindre rovdjur.

Evira undersöker kontinuerligt frilevande djur och andra djur med misstänkta symptom för förekomst av rabies. Observationer av frilevande rävar, mårdhundar, vargar eller andra rovdjur som beter sig underligt ska rapporteras till kommunens eller länets veterinär. Prover av mindre rovdjur som insänds av jägare är oundgängliga för kontrollen av att landet är fritt från rabies. Evira undersöker även döda fladdermöss och sådana som uppträder konstigt för förekomst av rabies.

Vaccinera dina keldjur
Hundar som används vid grythundsjakt ska vaccineras mot rabies varje år, övriga hundar som används vid jakt och myndigheternas tjänstehundar minst vartannat år. Evira rekommenderar dessutom att kelhundar och katter i hemlandet vaccineras regelbundet.

Du ska efterleva bestämmelserna om import av keldjur
Hundar och katter som importeras kan sprida rabies till Finland om de saknar vaccineringar. Vid import till Finland av hundar, katter och frettar krävs beroende på importlandet att djuret bl.a. har vaccinerats mot rabies, eller har rabiesvaccinering och undersökts för tillräcklig antikroppsnivå.

Risken för rabies är hög om en hund eller katt importeras mot bestämmelserna från ett land med förekomst av rabies. Risken är särskilt stor om djurets bakgrund är okänd, vilket gäller för upphittade hundar eller strykarhundar och dito katter. Import av sådana djur till Finland kan i värsta fall även äventyra hälsan för djurets ägare och dennes närstående.

Tilläggsuppgifter:
Sektionschef Miia Jakava-Viljanen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi,
tfn 02077 24587, 050 351 0308
Överinspektör Virva Valle (import av djur), enheten för djurens hälsa och välfärd,
tfn 02077 24309, 040 489 3359
Forskare Marja Isomursu, forskningsenheten för fisk- och vilthälsa,
ttfn 02077 24910, 040 512 1248

Telefon för rådgivning om import och export av djur: 020 690 991 (klo 9.00–11.00),
e-post ehyt at-merkki-kapea.gifevira.fi

Tilläggsuppgifter på Internet:
Världens rabiesdag
http://www.worldrabiesday.org/

Förekomst av rabies och områden med smittorisk i världen (WHO)
http://www.who.int/rabies/rabies_maps/en/index.html

Rabies och symptom hos djur
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Rabies (på finska)

Anvisningar om import av hundar, katter och frettar
www.evira.fi > Djur och Hälsa > Införsel och utförsel

Upplysningar om bekämpning av rabies, vaccineringar och antikroppsundersökningar
www.evira.fi > Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Djursjukdomsforskning > Uppföljningsundersökningar > Rabies 

Anvisningar om insändning av mindre rovdjur
www.evira.fi > Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Anvisningar för försändning av prover > Hur man sänder in små rovdjur

Teman: