Vårvetet har ovanligt låg proteinhalt

5.11.2009

<p>Vårvetets genomsnittliga proteinhalter ligger den här hösten på den lägsta nivån på tio år och av den vårveteskörd som hittills undersökts uppfyller endast 25 procent kraven på kvarnkvalitet. Aktuell information om resultaten av kvalitetsuppföljningen för spannmålsskörden vid Eviras spannmålslaboratorium har publicerats på Eviras webbplats.</p>

Uppföljning av den inhemska spannmålsskördens kvalitet
Livsmedelssäkerhetsverket Eviras spannmålslaboratorium har begärt spannmålsprover från växtperioden 2009 av cirka 1700 odlare för uppföljning av den inhemska spannmålsskördens kvalitet. Kvalitetsuppföljningen är en stickprovsundersökning som har gjorts sedan 1966.

Hittills har över 800 prover analyserats. På basis av resultaten har tabeller med kvalitetsinformation sedan början av september publicerats på Eviras webbplats under ”Spannmål”. Noggrannare kvalitetsinformation per sädesslag och per region kommer att uppdateras på webbplatsen. De berörda odlarna kommer att få uppgifter om brukskvaliteten för de egna spannmålsproverna per post.

Proverna ger också omfattande bakgrundsinformation om spannmålen så att det går att utreda faktorer som påverkar kvaliteten. På proverna görs analyser av spannmålens brukskvalitet såsom hektolitervikt, proteinhalt, stärkelse, falltal, våt gluten, Zeleny-tal, kornstorlek och orenlighetshalt.

Ytterligare information:
sektionschef Elina Sieviläinen, Evira, tel. 020 77 25092
forskare Anne Mäittälä, Evira, tel. 020 77 25095

Preliminärt meddelande om spannmålsskördens brukskvalitet (på finska):
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Vilja > Ajankohtaista
Tabeller över spannmålsskördens genomsnittliga kvalitet:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Spannmål > Spannmålsskördens kvalitet 2009 >  Spannmålets kvalitet 2009 

Teman: