Vattenbruksföretagens hälsotillstånd som en del av djursjukdomsbekämpningen

29.12.2009

<p>Försäljning eller överlåtande av fiskar, kräftor eller musslor från vattenbruksanläggningar eller dammar med naturligt foder för att användas som mat, för vidareuppfödning eller för utplantering är inte tillåtet utan ett djurhälsotillstånd. Med hjälp av hälsotillståndssystemet insamlas information om vattenbruksnäringen och främjas förebyggandet, bekämpandet och utrotandet av sjukdomar bland vattenbruksdjur.</p>

Ett mål är också att behålla landets eller regionens status som fri från djursjukdomar som skall bekämpas och då en sjukdom eventuellt bryter ut öka beredskapen för snabb sjukdomsbekämpning.

Med hälsotillståndet ökas också företagarnas medvetenhet, beredskap och eget ansvar i förhindrandet av att djursjukdomar sprider sig. Med tillståndet vill man säkerställa att anläggningarna med sin verksamhet inte orsakar en risk att sjukdomar sprider sig till andra anläggningar eller till viltlevande djur i naturen.
De som föder upp vattenbruksdjur (fiskar, kräftor eller musslor och befruktade könsceller av sådana) har ansökt om ett hälsotillstånd för sin verksamhet från Evira. Ett sådant tillstånds krävs också av anläggningar som rensar fisk som härstammar från ett VHS-restriktionsområde (Åland, Nystad, Pyhäranta, Raumo). På Åland ansöks om tillstånd från Ålands landskapsregering.

Sedan den 1 februari 2009 har tillstånd beviljats till 296 sökande. Över företagen som beviljats tillstånd och dessas anläggningar har publicerats en förteckning på Eviras webbsidor: http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/djursjukdomar/halsotillstand_for_fisk-__kraft-_och_musselodlingar/fiskodlingsanstalter/

Företag i andra EU-länder som beviljats tillstånd:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/preventive_measures_en.htm

Hälsotillståndet bygger på EG-lagstiftningen och det krävs av vattenbruksföretagare i samtliga EU-länder (direktiv 2006/88/EG). I Finland bygger behovet av tillstånd på lagstiftning som trädde i kraft dem 1 augusti 2008: (lagen om ändring av lagen om djursjukdomar 408/2008 och jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur 470/2008).

Mer information ger
överinspektör Tuula Lundén, Evira, tfn 020 77 24331
tuula.lunden at-merkki.gifevira.fi

Direktiv 2006/88/EG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:FI:PDF 
(finsk version)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:SV:PDF 
(svensk version)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:en:PDF 
(engelsk version)

Lagen om ändring av djurskyddslagen 408/2008
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080408 (finsk version)
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2008/20080408 (svensk version)

JSM förordning 470/2008
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080470 (finsk version)
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2008/20080470 (svensk version)

 

Teman: