Växthälsosituationen förblev stabil år 2008

22.6.2009

<p>Växthälsosituationen i Finland förblev stabil i fjol, fastän tillsynen upptäckte förekomster av skadegörare. I barrvirke som importerats från Ryssland har inga farliga växtskadegörare eller andra främmande arter påträffats. Risken för spridning av tallvedsnematoden till skogarna via importerat förpackningsmaterial av trä var fortfarande stor. I växthusodlingarna upptäcktes mer farliga växtskadegörare än vanligt i fjol.</p> <p>&nbsp;</p>

Fynd av tallvedsnematoder i förpackningsmaterial av trä

Tallvedsnematoder hittades i sex importpartier av förpackningsmaterial från Kina år 2008. Tallvedsnematoden är en mikroskopiskt liten rundmask som lever i barrvirke och som under lämpliga förhållanden får tallar att vissna och dö. Tallvedsnematoden sprids i internationell handel speciellt via förpackningsmaterial av trä.

Från länder där tallvedsnematod förekommer, bland annat USA och Kina, importeras årligen stora mängder förpackningsmaterial av trä till Finland. Det går inte att inspektera mer än bara en bråkdel av det här materialet. De internationella behandlings- och märkningskraven, som togs i bruk år 2005, borde förhindra spridning av tallvedsnematoder via förpackningsmaterial av trä. Nematodfynden under de senaste åren visar dock att behandlingskraven inte alltid följs ute i världen, eller också har behandlingarna inte varit tillräckligt effektiva.

Tallvedsnematodens förekomstområde i Portugal har trots bekämpningsåtgärder vuxit. I EU-länderna har förpackningsmaterial av portugisiskt ursprung angripet av tallvedsnematod påträffats, också i Finland i ett parti med förpackningsmaterial i fjol.

Bomullsmjöllusen ett gissel i växthusodlingar

Bomullsmjöllusen upptäcktes i 109 växthusodlingar år 2008, vilket är dubbelt fler än under de föregående åren. Största delen av förekomsterna var i produktion av julstjärnor. Bomullsmjöllus hittades i två tredjedelar av de växthusföretag som producerar julstjärnor.

Bomullsmjöllusen kom till Finland med plantmaterialet både från EU-området och från länder utanför EU. Undantagsvis hittades bomullsmjöllus i importpartier med plantmaterial av julstjärna från länder utanför EU redan i införselskedet, vilket tyder på större smitta av bomullsmjöllus i de länder där plantmaterialet produceras än under tidigare år.

I Finland är bomullsmjöllusen en skyddszonsskadegörare som inte får förekomma i i plantmaterial som importeras hit. Man vill hindra bomullsmjöllusen från att spridas till Finland, eftersom den lever på många värdväxter och är en växtskadegörare som det är svårt att bekämpa. Dessutom kan den sprida virus till växthusgurka och -tomat. Bomullsmjöllusen förekommer så rikligt i det plantmaterial som importeras till Finland att det kan visa sig vara omöjligt att i fortsättningen hindra den från att spridas till Finland.

Askdöd och rödbandskytte har spridits till skogarna

I Skogsforskningsinstitutets undersökningar fastställdes att två nya växtskadegörare, askdöd och rödbandskytte har etablerat sig permanent i Finland. Askdöd hittades vid sydkusten och rödbandskytte i Södra och Mellersta Finland. Skadegörarna har sannolikt spridits till Finland på naturlig väg. Det gick inte mera att vidta bekämpningsåtgärder, då skogsskadegörarna hade hunnit sprida sig över ett så stort område. Askdödens och rödbandskyttens betydelse som skadegörare framkommer under de närmaste åren.

Tillsynsrapport (på finska):
Evira.fi > Beställningstjänst > Publikationer 2009 > Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2008 (444 kB, pdf)

Ytterligare information
sektionschef Raija Valtonen, tel. 040 560 2510
överinspektör Paula Lilja, tel. 040 542 1965

 

Teman: