Växtskyddsmedel som används på jordgubbar i Finland har inte påvisats orsaka några hälsorisker

15.6.2007

<div>Växtskyddsmedlet Signum är godkänt i Finland under en begränsad tid för bekämpning av gråmögel och mjöldagg på jordgubbar. Dessutom får medlet också användas på fruktträd i vissa kommuner. I svensk press har det skrivits mycket om användningen av det här medlet, eftersom det befaras att rester av speciellt den aktiva substansen boskalid kan orsaka risk för fosterskador för dem som äter jordgubbar. Enligt de finländska myndigheternas bedömning orsakar användning av ämnet inga hälsorisker och någon ny undersökning av detta har inte gjorts. </div>

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV) gav ett utlåtande om preparatet hösten 2005. I utlåtandet konstaterades att användning av preparatet inte orsakar några hälsorisker. Enligt analyser av restsubstanser överskrids det acceptabla dagliga intaget (ADI-värdet) inte, om man följer anvisningarna om mängd och karenstid.

Försäljningstillståndet för det här växtskyddsmedlet gäller under en begränsad tid, eftersom behandlingen av godkännande för den ena aktiva substansen, boskalid, i EU ännu inte är slutförd. Ett tidsbegränsat godkännande gavs 20.3.2006 och det gäller fram till 20.3.2009. Tyskland har sammanställt en bedömningsrapport om boskalid som underlag för EU:s beslut.

Danmark har för samarbetsprojektet Nordic-Baltic gjort en bedömning av preparatet Signum och klassificerat preparatet så att varningstexten ”Möjlig risk för fosterskador” måste stå på försäljningsemballaget. Någon ny dansk undersökning som nämns i pressen finns inte. På basis av det forskningsmaterial som står till alla medlemsländers förfogande har bl.a. Tyskland och Finland inte ansett denna klassificering vara nödvändig, eftersom den effekt som noterats i undersökningar av fosterskador framkommer endast vid sådana doser som en användare och konsument i normala förhållanden inte exponeras för. För vattenorganismer är preparatet klassificerat som mycket giftigt. Därför får det inte användas närmare än 25 meter från närmaste vattendrag. Den här begränsningen är relativt vanlig för växtskyddsmedel. Bruksanvisningen ska följas vid användning av alla växtskyddsmedel.

Ytterligare information:

Evira:

Biträdande direktör Eija-Leena Hynninen, tel. 020 77 25180
Överinspektör Reijo Vanhanen, tel. 020 77 25182
Överinspektör Liisa Hirvonen, tel. 020 77 25194
förnamn.efternamnat-merkki.gifevira.fi

STTV:

Hannele Huuskonen, tel. 017- 201 323
förnamn.efternamnat-merkki.gifsttv.fi

Teman: