Växtskyddsmedel som avlägsnats från registret skall föras till problemavfallsinsamling

30.4.2010

<p>Evira påminner kommunerna, jordbrukarna, handeln och hushållen om att alla preparat som avlägsnats från växtskyddsmedelsregistret, som blivit för gamla eller som annars är oanvändbara skall bortskaffas som problemavfall.</p>

Växtskyddsmedel som avlägsnats från registret får inte slängas med vanligt hushållsavfall eller strös ut i miljön utan de skall föras till de kommunala ställena för insamling eller bearbetning av problemavfall.

Kommunerna skall ordna återvinning och bearbetning av det problemavfall som uppkommer inom jord- och skogsbruket och boendet. Den kommunala avfallshanteringen eller ett företag som har ett sådant miljötillstånd, som insamling förutsätter, har för ändamålet avsedda fasta eller ambulerande ställen för mottagning av problemavfall. Information om insamlingsställena och eventuella avgifter finns att få hos den kommunala miljöskyddsmyndigheten eller på kommunens webbplats.

För växtskydd får användas endast sådana preparat, som är införda i växtskyddsmedelsregistret. Giftiga ämnen skall alltid förvaras i ett låst utrymme. Preparaten måste förvaras i sina originalförpackningar.

Preparat som tagits ur bruk kan förvaras i samma utrymme som växtskyddsmedel som används, men de skall hållas tydligt åtskilda. Man får ändå inte låta dem ligga åratal i förrådet. Den som innehar avfall svarar för alla åtgärder som hänför sig till avfallet.

Förpackningar i dåligt skick placeras i ett tåligt, tätt förslutbart kärl. Om man inte är säker på vad förpackningen innehåller, skriver man ”Giftigt växtskyddsmedel. Sammansättning okänd” på sidan till förpackningen. Preparat som innehåller tungmetaller, såsom kvicksilver eller koppar, märks med texten ”Innehåller tungmetall”.

Evira har bett kommunerna distribuera Eviras broschyr om problemavfall bl.a. till lantgårdar och handelsträdgårdar.

Mer om detta ämne:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtskyddsmedel
Broschyren: Föråldrade växtskyddsmedel till problemavfallsinsamling  (200 kb, pdf)
Kommunernas kontaktuppgifter: www.kommunerna.net
Information om problemavfall: www.ongelmajate.fi
Ekokem Oy www.ekokem.fi
Avfallsverksföreningen (JLY ) www.jly.fi

Mer information ger:
Eija-Leena Hynninen, Evira, chef för växtskyddsmedelssektionen, tfn 040 552 1858
Marianne Pakola, Evira, överinspektör, tfn 0400 808 522

Växtskyddsmedelssektionens e-postadress:
kasvinsuojeluaineet at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: