Veterinärmedicinska skadenämnden placeras i anslutning till Evira från början av september

20.8.2014

<p>Veterinärernas eventuella behandlingsfel bedöms från 1.9.2014 av skadenämnden, som placeras i anslutning till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.</p>

Veterinärmedicinska skadenämndens uppgift är att på begäran ge utlåtanden om huruvida en veterinär har gjort ett behandlingsfel. Nämnden är ett oberoende expertorgan som jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år åt gången.

Djurets ägare eller innehavare, den veterinär som misstänks för behandlingsfel eller dennes arbetsgivare kan sända ett ärende till nämnden för behandling.Nämnden kan också ta ställning till om det eventuella behandlingsfelet utgör grund för skadeståndsansvar. Den bedömer dock inte skadans ekonomiska storlek.Nämndens utlåtande är en rekommendation, och en behandlingsavgift på 150 euro uppbärs för utlåtandet.

Veterinärmedicinska skadenämnden består av ordförande, vice ordförande och minst sex övriga medlemmar samt behövligt antal suppleanter. Dessutom har nämnden en föredragande som är anställd av Evira.

Veterinärmedicinska skadenämnden har tidigare funnits i anslutning till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, som dras in den 31.8.2014. Skadenämndens nuvarande kunder behöver inte sköta om ändringarna i samband med överföringen. 

Läs mera:
Veterinärmedicinska skadenämnden

Mer information:
jurist Tiina Tikkala, tfn 050 386 8425
chefen för juridiska ärenden Kirsi Hannula, tfn 050 386 8426 (från 25.8.2014)

 

Teman: