Vid Evira konstaterades att hästarna i Hattula led av perifer neuropati <br>– orsaken tillsvidare okänd

15.11.2006

<div>Undersökningar vid Evira har visat att de fyra hästar från Hattula som i början av oktober skickades för undersökning led av perifer neuropati. Hästarna som uppvisade symptom hade avlivats på hästgården eftersom de inte längre kunde resa sig. Man har inte kunnat finna någon klar orsak till neuropatin.</div>

Vid de histologiska undersökningar som utfördes vid Eviras forskningsenhet för patologi konstaterades nervförändringar i hästarnas fram- och bakben. De neurologiska symptomen från bakbenen hade varit kliniskt tydligare: muskelsvaghet i bakpartiet och överkotning i de bakre hovlederna.

Förutom vävnadsprover undersöktes foderprover från gården med avseende på mykotoxiner, dvs. svampgifter, jonofora föreningar och bly. Inga halter av betydelse påträffades. Man besökte gården för att utreda om det växer giftiga växter på betesmarken eller åkern där det slagits foder, men inga sådana växter hittades. Eftersom det också kan vara frågan om en sällsynt bristsjukdom fortsätter undersökningarna i syfte att utesluta en sådan.

Perifer neuropati hos hästar, dvs. degeneration av perifera nerver, som inte är förknippad med inflammatoriska förändringar eller betydande förändringar i centrala nervsystemet har rapporterats på olika håll i världen. Orsaken har nästan alltid förblivit oklar, men man har ofta misstänkt något slag av förgiftning.

Ett flertal liknande fall har rapporterats i Sverige och Norge där sjukdomen går under namnet Scandinavian knuckling horse syndroma. Typiska symptom är muskelsvaghet i bakpartiet och överkotning i de bakre hovlederna. Sjukdomen kan framskrida till ett stadium då hästen inte längre förmår resa sig. Orsaken har misstänkts ligga i t.ex. giftiga ämnen i miljön eller fodret eller någon bristsjukdom. Undersökningarna har ännu inte gett något resultat.

Av de hästar som insjuknat med symptom från nervsystemet på en hästgård i Hattula avlivades fem, av vilka fyra sändes till Eviras patologiska forskningsenhet för undersökning i början av oktober. Man började med att försöka utesluta smittsamma sjukdomar. Genast då undersökningarna var klara informerade Evira på sin webbplats 17.10.2006 att inga smittsamma sjukdomar hade påträffats hos hästarna. I undersökningarna konstaterades heller inga sådana förändringar som kunde ha samband med en tidigare EHV-smitta vilken skulle ha gett upphov till perifer neuropati. Det är inte heller troligt att symptomen beror på det avmaskningsmedel som hästarna fått eftersom läkemedlens verkningsmekanismer och rapporterade biverkningar inte stämmer överens med hästarnas kliniska symptom och tidpunkten för när symptomen började.

Mer information:

Professor Marjukka Anttila, enhetschef, forskningsenheten för patologi, Evira,
tfn 02077 24540,

Professor Kimmo Peltonen, enhetschef, forskningsenheten för kemi, Evira,
tfn 02077 24410, 040 5002614

Teman: