Viktigt med rent fiskfoder – dioxin- och PCB-halterna underskrider gränsvärdena

12.12.2011

<p>Fodret för odlad fisk består främst av fiskbaserade produkter. Med fodret kan också skadliga ämnen överföras till den odlade fisken. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersökt förekomsten av permanenta organiska skadliga ämnen i fiskfoder och dess råvaror. Fisk har många goda hälsoegenskaper. Fisk ackumulerar också många organiska skadliga ämnen, och odlad fisk får dessa ämnen från fodret. Fodret för odlad fisk består till 50–70 procent av de fiskbaserade produkterna fiskmjöl och fiskolja. Fiskmjöl är en pulverformad produkt som tillverkas av fisk och fiskrens. Dess torrsubstanshalt är i allmänhet över 90 procent.</p>

 Evira och THL undersökte förekomsten av dioxiner (PCDD/F), polyklorerade bifenyler (PCB), polybromerade difenyletrar (PBDE), perfluorerade alkylföreningar (PFAS) och organiska tennföreningar (OT-föreningar) i fiskfoder och dess råvaror fiskolja och fiskmjöl.

Halterna av dioxiner och PCB-föreningar i alla prover underskred de gränsvärden som fastställs i EU-lagstiftningen. De PBDE- och PFAS-halter som mättes i denna undersökning var på samma nivå eller lägre än de halter som mätts i fisk eller fiskfoder på olika håll i världen.
Halterna av organiska tennföreningar i fiskfoder och dess råvaror var relativt låga i jämförelse med de halter som mätts i fisk på olika håll i världen. De undersökta skadliga ämnenas halter varierade kraftigt även inom samma produktgrupp (fiskolja, fiskmjöl, fiskfoder). Vad gäller foder har gränsvärden fastställts endast för dioxiner och PCB. De övriga föreningarna saknar gränsvärden.

Dioxiner tillverkas inte separat för något ändamål, utan de uppstår bland annat vid förbränning. PCB-föreningar har använts bl.a. i smörjmedel och inom elektronikindustrin. PDBE-föreningar används bl.a. som brandskyddsämnen bl.a. i plaster och inredningstextilier samt inom elektronikindustrin. PFAS-föreningar används bl.a. i släckskum och som vattenavvisande ämnen exempelvis i textilier. Organiska tennföreningar har använts bl.a. som bekämpningsmedel och i målarfärger för fartygsbotten. Användningen av PCB-föreningar är numera förbjuden globalt och användningen av de andra ämnen som nämns ovan har också begränsats internationellt.

Arbetet är en fortsättning på Eviras tidigare projekt, som gett information om halterna av skadliga ämnen i fisken i Östersjön ( EU-fisk-projekten 2002–2011). 
Beskrivningen på svenska.

Läs mer om undersökningen:
K. Suominen, A. Hallikainen, P. Ruokojärvi, R. Airaksinen, J. Koponen, R. Rannikko, H. Kiviranta: Occurrence of PCDD/F, PCB, PBDE, PFAS, and Organotin Compounds in Fish Meal, Fish Oil and Fish Feed. Chemosphere 85 (2011) 300–306.

Ytterligare information:
Forskare Kimmo Suominen, forskningsenheten för riskvärdering
tfn 040 827 9715, kimmo.suominen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: