Vite för medicinsk marknadsföring måste betalas

7.12.2007

<div>Högsta förvaltningsdomstolen avslog med sitt beslut 12.11.2007 Polar Pharma Oy:s besvär. Besväret gällde ett beslut vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras föregångare Livsmedelsverket, där verket dömde bolaget att betala det vite på 50.000 euro som förelagts som sanktion för marknadsföringsförbud.</div>

Livsmedelsverket ålade sommaren 2003 Polar Pharma Oy att ändra förpackningspåskrifterna på sitt preparat Antivir och annan information som ges i samband med försäljning så att de motsvarar livsmedelsbestämmelserna och inte anger att produkten har egenskaper som sammanhänger med förebyggande, behandling eller botande av sjukdomar hos människor och så att inga hänvisningar till sådana uppgifter ges. Dessutom förbjöds bolaget att fortsätta eller återuppta marknadsföring innehållande sådana medicinska påståenden. Som sanktion för marknadsföringsförbudet utfärdade Livsmedelsverket 50.000 euro i vite.

Trots det marknadsföringsförbud som Livsmedelsverket utfärdat fortsatte bolaget marknadsföra preparatet på sin webbplats. Eftersom det enligt Livsmedelsverket inte fanns någon giltig orsak att inte följa förbudet dömde verket i november 2005 bolaget att betala vitet. Polar Pharma Oy besvärade sig över verkets beslut till Helsingfors förvaltningsdomstol, som förkastade besväret. I marknadsföringen av preparatet hade det fortsättningsvis hänvisats till förebyggande av sjukdomar i strid med livsmedelslagen, och därför ansåg förvaltningsdomstolen att bolaget inte hade uppfyllt de skyldigheter som det ålagts i förbudsbeslutet. Någon giltig orsak till att skyldigheten inte uppfyllts hade inte heller getts.

Bolaget besvärade sig över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut till högsta förvaltningsdomstolen, som med sitt beslut 12.11.2007 också förkastade besväret. Livsmedelsverkets beslut om utdömande av vite vinner därmed laga kraft och bolaget är skyldigt att betala det utdömda vitet.  

Vid marknadsföring av livsmedel är det förbjudet att använda medicinska påståenden eller påståenden om att produkten har egenskaper som förebygger, behandlar eller botar sjukdomar hos människor eller hänvisningar till sådana uppgifter. Livsmedelssäkerhetsverket Evira kan förbjuda medicinsk marknadsföring och sanktionera förbudet med vite.

Ytterligare information:
Jurist Kirsi Hannula, tel. 020 77 24325
Enhetsdirektör Auli Suojanen, tel. 020 77 24280

Teman: