Vuxna nötkreatur avsedda för egen konsumtion skall BSE-testas

28.6.2007

<div>Jord- och skogsbruksministeriets nya förordning om bekämpning av BSE i nötkreatur träder i kraft den 1 juli. Förordningen uppdaterar den nationella lagstiftningen och förtydligar förhållandet mellan denna och motsvarande EU-bestämmelser.</div>

Den enda stora ändringen jämfört med tidigare bestämmelser är kravet att BSE-testa nötkreatur vars ålder överskrider 30 månader och som slaktas för egen konsumtion. Kravet grundar sig på kommissionens ordagranna tolkning av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 999/2001. I Finland har man tidigare tolkat förordningen så att nötdjur som är avsedda för egen konsumtion inte behöver testas för BSE. Kommissionen anser dock att också nötkreatur inom denna kategori bör testas.

Den nya förordningen fastställer att ägare eller innehavare av nötkreatur skall underrätta länsveterinären senast föregående vardag om slakt av nötkreatur vars ålder överskrider 30 månader. Tagning av prover för BSE-tester övervakas av länsveterinären. BSE-prover kan också tas av personer som är utbildade för denna typ av provtagning, eller alternativt kan djurets hela huvud skickas in för undersökning. Ägare av nötkreatur och veterinärer får närmare anvisningar om hur prover tas och vart de skall skickas av livsmedelssäkerhetsverket Evira. Anvisningarna kan också läsas på Eviras Internetsidor. För tagning och undersökning av prover uppbärs ingen avgift av djurets ägare.

BSE (bovine spongiform encephalopathy) eller galna ko-sjukan är en långsamt framskridande sjukdom som drabbar nötkreatur och som förorsakas av ett muterat prionprotein. Teoretiskt sett kan också människor smittas av sjukdomen, men i dagens läge avlägsnas och förstörs alla riskvävnader (i synnerhet hjärna och ryggmärg) i samband med slakten. I Finland har ett enda fall av BSE registrerats, år 2001. Evira undersöker omkring 120 000 BSE-prover från nötkreatur om året. Inom EU registreras ett par hundra fall av BSE varje år.

Mer information:

Jord- och skogsbruksministeriet (lagstiftning):
Veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, tfn. (09) 160 52433, 040 719 3259

Evira (provtagning och provförsändelser):
Veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn. 020 77 24216, 0400 920 503
Överinspektör Nina Kaario, tfn. 020 77 24265, 050 433 1587

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE (på finska): http://wwwb.mmm.fi/el/laki/d/MMM_6_EEO_2007_su.pdf

Eviras anvisningar (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/bse

Teman: