Aktuellt

20.9.2016 Hästgödsel som gödselfabrikat

Information om användning och hantering av hästgödsel finns på denna länk.

24.7.2014 Rapportering av biproduktertillsyn 2013

Eläimistä saatavien sivutuotteiden valvonta 2013, raportti

Spårbarheten allt viktigare i kontrollen av animaliska biprodukter, nyhet (2.7.2014)

11.7.2013 Uppsamlingen av kadaver av dålig kvalitet ändras

Honkajoki Ab börjar samla in också kadaver av dålig kvalitet. I samband med att producenten beställer avhämtning ska han eller hon meddela att kadavret har börjat ruttna och att det troligen inte går att flytta med en lyftanordning till uppsamlingscontainern. Ett ruttet kadaver ska packas i en storsäck så att det kan lyftas till containern med en lastare. För ett ruttet kadaver faktureras tre gånger det normala hanteringspriset. För ett onödigt avhämtningsbesök faktureras de faktiska fraktkostnaderna, beroende på fallet.  Ändringen träder i kraft 1.8.2013. Genom att snabbt underrätta Honkajoki Ab:s beställningscentral om ett kadaver undgår man extra kostnader. Mer info om saken > Meddelande på Honkajoki Ab:s sidor

20.6.2013 Planen för utveckling av biprodukttillsynen är klar

Planen för utveckling av biprodukttillsynen finns att få här > Sivutuotevalvonnan kehittämissuunnitelma

Ändring som rör uppsamlingsområdet för idisslare

Före detta Yli-Ii kommun blir en del av uppsamlingsområdet för idisslare i och med att Yli-Ii slogs samman med Uleåborgs stad 1.1.2013. Ändringen av JSM:s förordning 1192/2011 träder i kraft den 7 februari 2013.

3.5.2013 Undantaget som gäller bortskaffande av små mängder biprodukter har förlängts fram till utgången av 2014.

Om det i en anläggning eller en detaljaffär uppkommer mindre än 50 kg obearbetade eller bearbetade före detta livsmedel (kategori 3 –biprodukter) i veckan, får man bortsett från biproduktförordningens krav alltjämt destruera dessa små mängder biprodukter på ett sätt som förutsätts i miljöbestämmelserna. Den tidsfrist som meddelades i artikel 36 i biproduktförordningens genomförandeförordning 142/2011/EG har förlängts med två år fram till 31.12 2014. (Ändring av genomförandeförordningen 294/2013/EU, artikel 1).

Metoderna för bortskaffande kan vara att kadavret destrueras på en avstjälpningsplats som sådant utan bearbetning eller att det bearbetas i enlighet med miljölagstiftningen i en godkänd biogas- eller komposteringsanläggning, vars slutprodukt används som fyllnads- eller stödmaterial på en godkänd avstjälpningsplats. Kraven i avfallslagen (646/2011) och miljöskyddslagen (86/2000) samt i bestämmelser utfärdade med stöd av dem ska följas vid uppsamling, transport och bortskaffande av små mängder biprodukter i avlägsna områden. Biproduktförordningens krav behöver inte tillämpas på uppsamlingen och transporten av små mängder, till exempel behöver man inte identifikationsmärka avfallskärl eller annan transportutrustning. Anläggningen eller detaljaffären ska ändå föra bok över mängderna biprodukter och destrueringsplatsen.

Bestämmelser om att ta i bruk undantaget som gäller små mängder ingår i 8 § i JSM:s förordning 1192/2011.

11.12.2012 Uppsamlingsområdena för små slakteriers och små styckningsanläggningars biprodukter i kategori 2 och 3 utvidgas från och med 1.1.2013

På bortskaffandet av biprodukter från små slakterier och små styckningsanläggningar tillämpas samma uppsamlingsområden som på bortskaffandet av hela kadaver från och med 1.1.2013. I ett uppsamlingsområde ska biprodukterna samlas in och bearbetas i enlighet med biproduktlagstiftningen. Kategori 2- och 3 –biprodukter som uppkommer vid slakt får inte bortskaffas genom nedgrävning i djurartsspecifika kadaveruppsamlingsområden.

TSE-riskmaterial i kategori 1 som uppkommer vid slakterier ska fortsättningsvis alltid samlas in och bearbetas i en bearbetningsanläggning för kategori 1 –material eller bortskaffas som avfall genom förbränning i en för ändamålet godkänd förbränningsanläggning i hela Finland.

När det gäller bortskaffandet av biprodukter från slakt av renar och vilt och biprodukter från styckning av kött är hela Finland ett avlägset område och därför får dessa biprodukter grävas ner i hela Finland.

28.6. Priserna för kadaveruppsamling ändras från och med 1.7.2012

Priserna för kadaveruppsamling stiger med 8,7 %. Höjningen beror i huvudsak på Honkajoki Ab:s ökade uppsamlings- och energikostnader. Det statliga stödet till djurägarna för kostnader som orsakas av uppsamling och bortskaffande av kadaver av nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä kan inte höjas, eftersom det beviljade anslaget för kadaveruppsamling i statsbudgeten förblir oförändrat.

Honkajoki Ab, MTK, SLC och Evira har avtalat om samarbete som syftar till att under hösten 2012 försöka utveckla kadaveruppsamlingen och få fram metoder för att minska kostnaderna. Priserna som trädde i kraft från ingången av juli gäller t.o.m. 31.12.2012.

Ytterligare info om producentpriserna och prissättningsgrunderna för kadaveruppsamling får man av Honkajoki Ab: www.honkajokioy.fi

31.5.2012 Anvisning om bortskaffandet av biprodukter från hemslakt fr.o.m. 1.1.2013

Eviras meddelande om bortskaffandet av biprodukter från hemslakt

26.1.2012 Uppsamlingsområdena för biprodukter från små slakterier och små styckningsanläggningar ändras fr.o.m. 1.7.2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och av dem framställda produkter (JSMf 1192/2011) trädde i kraft 1.1.2012 och den ersätter JSM förordning 1374/2004 med ändringar.

I förordningen har Finland delats in i två delar med avseende på bortskaffandet av kadaver av idisslare, svin, fjäderfä och pälsdjur samt vissa andra biprodukter: ett uppsamlingsområde och ett avlägset område.

I ett uppsamlingsområde ska biprodukterna samlas in och bearbetas enligt lagstiftningen om biprodukter. Endast i de avlägsna områden som slagits fast i förordningen är det tillåtet att skaffa bort biprodukter genom nedgrävning eller genom att föra dem till en godkänd avstjälpningsplats som har tillstånd att ta emot sådant material.

I den nya förordningen har det blivit ändringar i de avlägset belägna områdena och uppsamlingsområdena. En ändring är också att samma områden som vid bortskaffandet av hela kadaver tillämpas på bortskaffandet av biprodukter från små slakterier och små styckningsanläggningar. Av den anledningen utvidgas uppsamlingsområdet för biprodukter från slakt av idisslare i överensstämmelse med bilaga 1 till förordning 1192/2011.

Uppsamlingsområde för i biproduktförordningen avsedda biprodukter i kategori 2 och 3 som kommer från små slakterier och små styckningsanläggningar är fr.o.m. 1.7.2012:

1) i fråga om biprodukter från nötkreatur, getter och får området enligt bilaga 1.  Ny kommun i uppsamlingsområdet är Kiminge.

 2) i fråga om biprodukter från svin och fjäderfä området enligt bilaga 2. Nya kommuner i uppsamlingsområdet är Asikkala, Itis, Lahtis, Nastola, Padasjoki och Sysmä.

Exakta kommunspecifika förteckningar ingår i bilagorna 1 och 2 till förordning 1192/2011.

När det gäller bortskaffandet av biprodukter från slakt av renar och vilt och biprodukter från styckning av kött är hela Finland ett avlägset område.

TSE-riskmaterial i kategori 1 ska fortfarande alltid samlas in och bearbetas i en bearbetningsanläggning för kategori 1 –material eller destrueras som avfall genom förbränning i en för ändamålet godkänd förbränningsanläggning i  hela Finland.