Bearbetning av animaliska livsmedel i biogas- och komposteringsanläggningar

Obearbetade före detta livsmedel och andra kategori 3 –biprodukter ska föras till en biogas- eller komposteringsanläggning som godkänts i enlighet med biproduktförordningen eller bearbetas på något annat sätt som förutsätts i förordningen. Av kategori 3 –biprodukterna har endast matavfall och så kallade bearbetade före detta livsmedel fr.o.m. 4.3.2011 kunnat föras till en biogas- och komposteringsanläggning som fungerar enligt nationella krav.

Före detta livsmedel kan föras till en komposterings- eller biogasanläggning som fungerar enligt nationella krav när bearbetningen föregås eller följs av en separat godkänd hygieniseringsprocess. Det är också möjligt att låta godkänna komposterings- eller biogasanläggningens process för bearbetning av kategori 3 –biprodukter genom ett valideringsförfarande enligt biproduktförordningen (förordning (EG) nr 142/2011).

I jord- och skogsbruksministeriets brev anges de förfaranden som lämpar sig för bearbetning och bortskaffande av handelns före detta livsmedel. Jord- och skogsbruksministeriets brev JSM/497/447/2011 om handelns före detta livsmedel har ersatt det tidigare brevet om kraven för bearbetning, användning och bortskaffande av handelns före detta livsmedel.

Den som producerar avfallet har det primära ansvaret för att före detta livsmedel förs till bearbetning som uppfyller kraven.

Förordningarna finns i punkten Evira > Växter > Odling och produktion > Gödselfabrikat > Lagstiftning 
Jord- och skogsbruksministeriets brev JSM/497/447/2011

Mer info: överinspektör Olli Venelampi, tfn 040 842 3478.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS