Egenkontroll och HACCP-system

Biproduktförordningen (EG) nr1069/2009 förutsätter att biproduktaktörerna ska förfoga över en uppdaterad egenkontrollplan. För aktörer som bearbetar biprodukter till foder ingår motsvarande krav också i foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005. Utöver egenkontrollplan ska följande aktörer ta i bruk, genomföra och upprätthålla ett eller flera skriftliga förfaranden som grundar sig på faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP-system):

  • förädling av biprodukter,
  • omvandling av biprodukter till biogas eller kompost,
  • bearbetning och lagring av animaliska biprodukter och av dem framställda produkter som hör till fler än en kategori i samma anläggning,
  • tillverkning av sällskapsdjursfoder.
     

Principerna för egenkontroll och HACCP-system är samma som vid tillverkning av livsmedel. Mer info om egenkontroll och HACCP-system på vår webbplats Gemensamma > Sakenheter > Egenkontroll