Användning av biprodukter som gödselfabrikat

Tillverkning av gödselfabrikat av biprodukter kräver godkännande innan verksamheten inleds. Godkännandet söks skriftligen hos Evira. Ett villkor för godkännandet är att anläggningen uppfyller de tekniska kraven enligt biproduktförordningen och genomför egenkontroll enligt förordningen, att bearbetningen uppfyller de krav på temperatur och bearbetningstid som anges i förordningen samt att produkten uppfyller de mikrobiologiska krav som ställs på den.

Utöver godkännandet av anläggningen som förutsätts i biproduktförordningen ska verksamheten och gödselfabrikatet uppfylla de krav som ställs i lagen om gödselfabrikat.

Mer info om gödselfabrikat finns på vår webbplats Växter > Odling och produktion > Gödselfabrikat.

Begränsningar för användningen

För användningen av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel som innehåller animaliska biprodukter av kategori 2 eller 3 finns det fastställda begränsningar.  

Områden som används som betesmark för produktionsdjur eller från vilka det samlas in växtlighet till foder för produktionsdjur berörs av en 21 dagar lång karenstid. Under karenstiden får produktionsdjur inte ha tillträde till användningsobjekten. Det ska föras bok över användningen av biprodukter, insamlingen av foder och djurens tillträde till betesmarken.

Förpackningarna ska ha följande påskrift: ”Organiskt gödselmedel eller jordförbättringsmedel; karenstid från spridning minst 21 dygn under vilka produktionsdjur inte får gå på bete och betesväxtlighet inte får användas som foder”. Märkningskravet gäller dock inte konsumentförpackningar som väger högst 50 kg. Kravet gäller inte heller förpackningar om högst 1000 kg när dessa har märkts med en text om att produkten inte är avsedd att spridas på mark dit produktionsdjur har tillträde.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS