Användning och hantering av hästgödsel

Bestämmelser om användning och hantering av hästgödsel ingår i lagstiftningen om gödselfabrikat. Stallgödsel får

  • användas som sådan eller i bearbetad form på den egna gården
  • överlåtas enligt avtal till en annan gård som sådan eller i bearbetad form
  • överlåtas till konsumenter som bulkvara
  • överlåtas till tillverkare av gödselfabrikat
  • produktifieras till gödselfabrikat

Kraven i lagstiftningen om gödselfabrikat berör inte verksamhet där hästgödsel används som sådan eller i bearbetad form på den egna gården eller överlåts enligt avtal till en annan gård. Bearbetningen kan bestå av t.ex. kompostering eller rötning. Hästgödsel får överlåtas som bulkvara direkt från en gård som så kallad direktförsäljning när gödseln inte medför risk för att någon allvarlig smittsam sjukdom sprids och ingen flyghavre har konstaterats på gården. Dessutom kan stallgödseln överlåtas till en annan aktör för bearbetning.

Kraven i gödselmedellagstiftningen berör verksamhet där hästgödsel produktifieras och överlåts eller marknadsförs som gödselfabrikat. Gården eller en annan aktör kan vara den som produktifierar. Verksamheten omfattas av anmälningsskyldighet enligt lagen om gödselfabrikat och krav på godkännande av anläggningen enligt biproduktförordningen. Dessutom ska aktören utarbeta en egenkontrollplan för verksamheten med vilken man kan verifiera att verksamheten och slutprodukterna är förenliga med kraven. Ytterligare upplysningar om kraven för marknadsföring finns här.

Hästgödsel för den finländska marknaden får hanteras i överensstämmelse med nationella krav. De nationella kraven för hästgödsel grundar sig på att reducera sjukdomsalstrare, förhindra spridning av flyghavre och eliminera ogräsfrön. Hygienkrav ingår både i lagstiftningen om gödselfabrikat och i biproduktlagstiftningen. Bearbetad stallgödsel får inte innehålla salmonella och mängden E. coli -bakterier får inte överstiga 1000 cfu/g. När det gäller skadliga ämnen i jordförbättringsmedel som framställts av hästgödsel ska kadmiumhalten uppges.

Nationella bearbetningskrav

Vid kompostering ska temperaturen i hästgödsel som bearbetas stiga till över 50 celsiusgrad. Temperaturen i stallgödselkomposten får inte längre stiga betydligt efter vändningen.

Rötning i mesofil eller termofil biogasprocess. Efter en mesofil process ska rötresten efterbehandlas t.ex. genom kompostering.

Värmetorkning till torra granulat eller torrpulver så att slutproduktens vattenhalt är högst 10 %.

Biproduktförordningens bearbetningskrav

Biproduktförordningens krav baserar sig på att förebygga spridningen av djursjukdomar och ställer därmed strängare krav på bearbetningen. Slutprodukten ska uppfylla de ovan nämnda hygienkraven. Dessutom kan man vid behov kräva belägg för att mängden sporbildande bakterier har minskat. För stallgödselprodukter som marknadsförs annanstans än till Finland krävs det alltid att de har bearbetats i enlighet med biproduktförordningens krav. Under värmebehandlingen enligt förordningen ska temperaturen vara minst 70 celsiusgrad under minst 60 minuter. Värmebehandlingen kan också valideras för andra kriterier avseende temperatur och tid.

Hästgödsel kan utnyttjas som energi

Det är tillåtet att bränna hästgödsel i avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningar för avfall. I Finland finns det för närvarande ett tiotal avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningar för avfall som lämpar sig för förbränning av gödsel. En samförbränningsanläggning för avfall utnyttjar vid tillfället hästgödsel. Energin i hästgödsel kan också utnyttjas genom förgasning och pyrolys.