Handel på den inre marknaden och import

Handel mellan EU:s medlemsstater betraktas inte som import eller export. Flyttningar av biprodukter mellan medlemsländerna omfattas ändå av villkor som varierar något beroende på medlemsstat.

Med handel på den inre marknaden avses alla sändningar från Finland till en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz eller från dessa länder till Finland. Syftet med kontroll av sändningar av biprodukter på den inre marknaden är att förhindra att djursjukdomar sprids och att exempelvis trygga kvaliteten på biprodukter som används till foder.

 

Biprodukter i kategori 1 och kategori 2 på den inre marknaden

Innan biprodukter i kategori 1 eller kategori 2 sänds till en annan medlemsstat ska den avsändande anläggningen/den driftansvariga be myndigheterna i mottagarlandet om tillstånd att flytta biprodukterna, dvs. Evira då det gäller införsel till Finland. Det är fråga om tillståndsförfarande i enlighet med biproduktförordningen (ett s.k. tillstånd enligt artikel 48), som gör det lättare för medlemsstaterna att kontrollera den ökade risken för djursjukdomar som biprodukterna innebär. Myndigheterna i mottagarlandet fastställer i tillståndet om införseln tillåts och på vilka villkor (t.ex. vilka bearbetningsmetoder som krävs). Om den driftansvariga får ett jakande svar gäller tillståndet i tre år.

 

Ansökan bedöms bl.a. utgående från djursjukdomsläget i ursprungslandet. Följande uppgifter behövs för bedömningen:

  • Noggrann beskrivning av biprodukten
  • Ursprungsland och anläggning
  • Bearbetningsmetod
  • Syftet med biprodukten
  • Hur biprodukten transporteras till mottagarlandet
  • Anläggning eller driftansvaring som tar emot biprodukten 

 

Vid behov ber mottagarmedlemsstatens myndighet om ytterligare uppgifter för behandling av ansökan. Tillståndsansökan riktas till Evira och den kan exempelvis skannas och sändas till Eviras adress kirjaamo@evira.fi eller abp@evira.fi. Om biprodukten, anläggningen som sänder den eller anläggningen/den driftansvariga som tar emot biprodukten ändras, krävs en ny ansökan om tillstånd.

 

Tabell 1. Krav som gäller olika kategorier av biprodukter på den inre marknaden.

Taulukko sivutuotteiden ehdoista

 

Traces-systemet på den inre marknaden och sändning av ett parti biprodukter

Den avsändande anläggningen/den driftansvariga ska föra in sändningar av biprodukter i kategori 1 och kategori 2 samt bearbetat animaliskt protein (PAP) som hör till kategori 3 i Traces-systemet. Sändningarna registreras i Traces i delen Commercial Document. Ett undantag från andra biprodukter är obearbetad gödsel. I det fallet ska man skapa ett INTRA-intyg och intygsdelen ska skrivas av en tjänsteveterinär.

En driftansvarig som tar emot biprodukter är skyldig att kontrollera den mottagna sändningen och att uppgifterna i handelsdokumentet är korrekta. Den driftansvariga som tar emot biprodukten ska på en ankomstanmälan i Traces anmäla alla mottagna sändningar biprodukter i kategori 1 och kategori 2 samt bearbetat animaliskt protein (PAP) i kategori 3, eller anmäla dem på något annat sätt enligt överenskommelse med områdets kommunalveterinär. Om den driftansvariga upptäcker brister hos partiet (t.ex. om ett positivt salmonellaprov har upptäckts i egenkontrollen eller om det finns fel i handelsdokumentet), ska dessa meddelas till kommunalveterinären eller länsveterinären. Det rekommenderas att även andra flyttningar av biprodukter som hör till kategori 3 (andra än PAP) förs in i Traces. 

En pappersversion av handelsdokumentet som undertecknats av den driftansvariga i avgångslandet ska åtfölja alla transporter av biprodukter. Det finns ett standardformat för handelsdokument i förordningen om genomförande av förordningen om biprodukter (142/2011: bilaga XVI, kapitel III, avsnitt 10).

 

Sisämarkkinakauppa

 

Särskilda regler

Det finns också särskilda regler för vissa biprodukter på den inre marknaden. De särskilda reglerna gäller införsel av prover för forskning och diagnostik, varuprover och visningsobjekt (142/2011: artikel 11 och artikel 12). Enligt de särskilda reglerna är det möjligt att för ändamålen i fråga införa biprodukter av kategori 1-material och kategori 2-material samt bearbetat animaliskt protein (PAP) som hör till kategori 3 utan särskilt tillstånd enligt artikel 48 i biproduktförordningen och utan meddelande i Traces. Vid flyttning av biprodukterna i fråga ska sändningarna ändå åtföljas av ett handelsdokument.

Trots de särskilda reglerna för prover för forskning och diagnostik, varuprover och visningsobjekt ska tillstånd enligt lagen om biprodukter sökas hos kommunalveterinären för verksamhetsområdet, om biprodukter som hör till kategori 1 införs från den inre marknaden för att användas i Finland (517/2017: 12 §). Driftansvariga ska dessutom uppfylla villkoren i förordningen om genomförande av förordningen om biprodukter (142/2011: bilaga VI, kapitel I). I villkoren föreskrivs exempelvis om hantering och bortskaffande av prover.

 

Det lönar sig alltid att vid behov kontakta och rådfråga områdets kommunalveterinär, länsveterinären eller att kontakta Evira direkt på adressen abp@evira.fi. 

 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS