Användning av biprodukter som foder för vilda djur, dvs. användning som åtel

Användning av åtel är sådan verksamhet, med vilken vilda djur med hjälp av föda lockas till en utfodringsplats där man har för avsikt att fotografera, beskåda eller fälla djuren. Åtelplatsens placering, biprodukterna som är tillåtna vid utfodring och företagarnas bokförings- och anmälningsskyldigheter regleras av biproduktförordningen 517/2015 och jord- och skogsbruksministeriets förordning 783/2015. I utfodringen av björnar med åtel gäller vissa begränsningar under den tid då björnjakt pågår.

Läs mer om användning som åtel