Bokföring och rapportering

Det ska föras bok över genomförandet av egenkontrollen. Bokföringen ska innehålla resultaten och de offentliga intygen som gäller säkerställandet av gödselfabrikatens eller råvarornas kvalitet och säkerhet och kritiska skeden i import, tillverkning och hantering samt dokumenten över avvikande situationer och de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa dem.

Alla ovan nämnda handlingar ska vid behov enkelt vara till hands då tillsynsmyndigheten kontrollerar företagets verksamhet och tillsynsmyndigheten ska vid behov få kopior på handlingarna.

Egenkontrollrapport

En godkänd anläggning som tillverkar organiska gödselfabrikat måste per kalenderår göra upp en egenkontrollrapport varav framgår resultaten från övervakningen av de kritiska tillverknings- och hanteringsskedena samt de problem och brister som framkommit vid egenkontrollen samt hur dessa har lösts.

Egenkontrollrapporten skickas till Eviras övervakning av gödselfabrikat senast före utgången av mars följande år. Den godkända anläggningen ska dessutom genast underrätta tillsynsmyndighen om alla avvikelser i verksamheten som avsevärt inverkar på slutproduktens kvalitet.

 

Mer information på vår webbplats