Vad ingår i egenkontrollplanen

Egenkontrollplanen ska till sin form och sitt innehåll vara sådan att den lämpar sig som instruktion när egenkontrollprogrammet genomförs. Följande ska i tillämpliga delar ingå i egenkontrollplanen:

 1. information om vilka personer som ansvarar för verksamheten och en plan för introduktion av de anställda
 2. produktspecifika uppgifter om råvarorna i det gödselfabrikat som ska släppas ut på marknaden, råvarornas ursprung och kvalitet
 3. åtgärderna för att säkerställa spårbarheten av vart och ett parti
 4. beskrivningar av produktions- och driftsprocesserna inbegripet
  1. kritiska styrpunkter och åtgärdsgränser
  2. korrigerande åtgärder som vidtas när åtgärdsgränserna överskrids
  3. uppgifter om lokaliteter, maskiner och anordningar som är i användning samt om underhållet av dem, kalibrering av mätinstrument, rengöringsmetod och frekvens samt bekämpning av skadedjur
 5. instruktioner för förfarandet vid störningar
 6. en plan för kvalitetskontroll och provtagning beträffande råvaror, produktion och slutprodukt
 7. åtgärder som vidtas om ett gödselfabrikat eller en råvara till ett gödselfabrikat inte uppfyller de uppställda kvalitetskraven eller har blivit överårigt
 8. en beskrivning av arrangemangen kring import, lagring, förvaring och transport av gödselfabrikat och råvaror till dem samt av innehållet i och arkiveringen av relevanta dokument.

I egenkontrollplanen ska man beakta verksamhetens natur, riskerna som hör samman med den och de ändamålsenliga förfarandena för genomförandet av övervakningen. Till exempel när det gäller import fokuserar egenkontrollen på övervakning av de uppgifter som fås av tillverkarna av produkter och råvaror. I fråga om tillverkningsprocesserna övervakas utöver råvarornas och produkternas egenskaper också processparametrarna.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS