HACCP princip 6

Utarbeta verifieringsförfaranden och validera HACCP-programmet

Man överenskommer om de verifieringsförfaranden, med vilka man säkerställer att HACCP-systemet fungerar. Med hjälp av validering utvärderas om HACCP-programmet utarbetats på rätt sätt, om det omsätts i praktiken och om det är tillräckligt för att garantera att produkterna är säkra.

Med hjälp av verifieringsförfarandena kontrolleras att hela HACCP-systemet fungerar och är tillräckligt. Med verifieringen försöker man finna svar på frågan om man agerar på det sätt som beskrivits i HACCP-programmet. I verifieringen ingår för varje enskild kritisk styrpunkt utvärdering av planerna, anvisningarna och den sparade uppföljningsinformationen, kontroll av att mätdonen fungerar och utvärdering av uppföljningsförfarandena. I verifieringen kan också ingå kemiska, fysikaliska eller mikrobiologiska undersökningar eller sensoriska utvärderingar.

Verifiering utförs regelbundet enligt överenskommen tidtabell och utöver det alltid då förekomst av en fara uppdagats.

Verifieringen utförs av en annan person än uppföljningen, vanligen företagets ledning tillsammans med personalen som svarar för kvaliteten. Verifieringen ska dokumenteras. Tillsynsmyndigheterna kan också utföra verifieringar antingen ensamma eller tillsammans med företagets ledning. Dessa verifieringar utgör då en del av den officiella livsmedelstillsynen.

Med validering utvärderas om HACCP-systemet utarbetats på rätt sätt, om man genom att omsätta det i praktiken kan garantera att produkten är säker eller om det finns behov att ändra programmet. Över valideringen ska alltid utarbetas en skriftlig rapport. Det är skäl att göra en validering i det stadium då HACCP-systemet tas i bruk och till exempel i sådana fall, då en process eller en produkt ändras, en hälsofara har orsakats eller de kritiska gränsvärdena upprepade gånger överskridits.