Livsmedel

Med egenkontroll avses livsmedelsföretagarens eget system, genom vilket företagaren strävar efter att säkerställa att livsmedlen är trygga att konsumera och uppfyller de krav, som ställs i livsmedelsbestämmelserna. Företagaren skall känna till vilka faror som är förknippade med livsmedlet och verksamheten och fastställa metoder för hantering av dessa.

Livsmedelsföretagaren skall beskriva farorna och riskhanteringen i sin skriftliga plan för egenkontroll. Företagaren skall följa planen och föra bok över genomförandet.

Företagaren ska inom ramen för sin plan för egenkontrollen vid behov göra upp en plan för provtagning och undersökningar samt uppgifter om i vilket laboratorium proven analyseras.

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004 och den nationella livsmedelslagen 23/2006 förutsätts att varje livsmedelsföretagare känner till vilka faror som är förknippade med livsmedlet och verksamheten och fastställer metoder för hantering av dessa. I jord- och skogsbruksministeriets förordning 1367/2011 beskrivs krav på egenkontroll för livsmedelslokaler. Motsvarande krav på anläggningar (alltså livsmedelslokaler som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung innan de går till detaljförsäljning och som skall godkännas som livsmedelslokaler i enlighet med 13 § 2 mom. i livsmedelslagen) finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 795/2014.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER