Förordningen om mikrobiologiska kriterier

I förordningen om mikrobiologiska kriterier (Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel, inkl. ändringar) har man samlat mikrobiologiska krav till olika livsmedel och mikroorganismer. Förordningen innehåller också mikrobiologiska krav för slaktkroppar och krav för histaminhalten i fisk och fiskeriprodukter.

I förordningen bestäms om de åtgärder som en företagare ska vidta då analysresultaten för en produkt inte är tillfredsställande. Enligt principerna för EU:s lagstiftning ska livsmedelssäkerheten primärt säkerställas genom förebyggande åtgärder, god hygienpraxis och förfaranden som baserar sig på faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). I Livsmedelslagen 23/2006 bestäms, att livsmedelsföretagen ska utarbeta en plan för egenkontroll, följa planen och föra bok över genomförandet.

Om mikroorganismer bara sällan förekommer i livsmedel tryggas livsmedelssäkerheten effektivare genom en god hygienpraxis än genom analyser av produkterna. Hit hör exempelvis salmonella och kampylobakterier i tillagade köttprodukter. Förekomst av vissa sjukdomsalstrande bakterier, t.ex. Clostridium botulinum, i livsmedel är inte sig ett problem. Det blir däremot problem om bakterierna bildar toxiner i livsmedlet. I så fall kan man effektivare ha kontroll över riskerna genom att följa med tillagningstemperaturen, förpackningsgaserna, salthalten och syrningen med fysikalisk-kemiska mätmetoder än genom provtagning och analyser.

Eviras anvisning 10501/1/sv (Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005) är riktad till företagarna inom livsmedelssektorn. I anvisningen anges hur de mikrobiologiska kraven ska tillämpas vid egenkontrollen och vilka åtgärder som krävs enligt förordningen.

 

Mer information på vår webbplats