Aktuellt inom ekoproduktionen och kontrollen

Ekoinfo 2-2016 (18.10.2016)

 1. Ändringar i förteckningen över tillsatser och processhjälpmedel som är tillåtna vid tillverkning av ekolivsmedel
 2. Broschyren Villkor för livsmedelsproduktion har uppdaterats
 3. Fettfri ekomjölk ska berikas med D-vitamin
 4. Kontrollintyget för import blir elektroniskt och en del av Komissionens Traces-system
 5. Det kommer att göras extra granskningar; info till aktörerna
 6. Ändringar i våra kontaktuppgifter

Brev till eko-odlare 1-2016 (12.4.2016) innehåller

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2016  

ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2016 

 1. Förberedelse inför ekogranskningen
 2. Villkoren för ekoproduktion på webben
 3. Granskningsresultatet kommer som en anmälan - separat beslut om marknadsföringsförbud 
 4. Ekointyg för dig själv och varuleverantören fås nu på webben
 5. Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas och Eviras sakkunniga inom eko-produktion  

AKTUELLT OM EKOLOGISK VÄXTODLING 

 1. Register över ekologiskt producerat förökningsmaterial och tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial
 2. Uppgifterna i lagerbokföringen ska verifieras med verifikat
 3. Försäkra dig om att arealer som du fogat till ett basskifte uppfyller kraven för ekoproduktion
 4. Webbförteckningar över produktionsinsatser som lämpar sig för ekoproduktion  

AKTUELLT OM EKOLOGISK DJURPRODUKTION 

 1. Avhorning och förstörande av hornanlag blev tillståndspliktig inom ekoproduktionen
 2. Fågelinfluensa och fjäderfänas utevistelse
 3. Köp och försäljning av djur
 4. Kontrollera att fodret är lämpligt för ekoproduktion
 5. Spara produktdeklarationen med tanke på granskningar
 6. Läkemedelsbokföring
 7. Tyngdpunkten i djurkontrollen år 2016 är spårbarheten hos köpta/sålda foder
 8. Ekodjur kan endast utnyttja områden som omfattas av ekokontrollen

 

Meddelandet (25.2.2016) till tillverkaren, säljaren eller marknadsföraren: Ensileringstillsatser som lämpar sig för ekoproduktion

Länk till meddelandet 

 

Meddelandet (15.1.2016): Inom ekoproduktionen kommer det att krävas tillstånd för att avhorna och förstöra hornanlag

Avhorning och förstörande av hornanlag blir tillståndspliktigt inom ekoproduktionen från och med 1.2.2016. Inom ekologiskt jordbruk får man inte avhorna eller förstöra hornanlag som rutinåtgärd.

Tillstånd att avhorna eller förstöra hornanlag söks hos den lokala NTM-centralen med blankett 9b som finns att få på webbplatsen Evira.fi. I ansökan ger aktören motiveringar till varför det är nödvändigt att avhorna djur eller förstöra deras hornanlag. Ett jakande beslut är gårdsspecifikt och gäller tills vidare.

NTM-centralen kan tillåta avhorning eller förstörande av hornanlag av säkerhetsskäl eller från fall till fall om syftet med åtgärden är att förbättra djurens hälsa, välbefinnande eller hygien.

Beslutet om tillståndsplikt togs efter det att Europeiska kommissionen hösten 2014 utförde en kontroll av tillsynen över ekoproduktion i Finland.

Länk till ekokontrollblankett 9b

 

Ekoinfo 1-2016 (30.12.2015)

1. Ny nationell lag om ekokontroll trädde i kraft den 1 maj 2015
2. Provtagning av ekoprodukter 2015
3. Tyngdpunkter vid kontrollerna år 2016
4. Avgifter för kontroll av underleverantörer 2016
5. Lager och partiaffärer kontrolleras inte varje år
6.  Importlicenser beviljas inte längre
7. Årlig förfrågan om djurskyddsförseelser till slakteriveterinärerna
8. Försäljningen av oförpackade ekolivsmedel övervakas inte längre av Eviras ekokontroll
9.  Företagarspecifikt exportcertifikat, kom ihåg att begära vid kontrollen
10.  Du kan beställa nyheter från Eviras hemsidor
11. Följ oss på Twitter
12. Kontaktuppgifter till Eviras ekokontroll 

 

Meddelandet (6.5.2015): Skyddszonen kan tas med i ekotillsynen

Det nya programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, alltså stödperioden 2014–2020, prioriterar anläggning av skyddszoner. En förutsättning för att ersättning ska betalas är att den producerade växtmassan skördas, antingen genom att användas som bete eller genom slåtter.

Det skulle vara speciellt lockande att anlägga skyddszoner om det fanns användning för skörden. Fodret kan användas för djur i konventionell produktion, men också ekogårdar kan dra nytta av skörden.

För att skörden från skyddszoner ska kunna användas som foder eller bete åt ekodjur måste skyddszonen ingå i ekotillsynen. Skyddszonen måste vara i ekoodlarens besittning, alltså den ska vara egen eller arrenderad.

En gård kan anslutas till ekotillsynen även om den inte har avtal om ekostöd. Då sköter gården skyddszonerna enligt ekovillkoren och gårdens övriga åkrar kan fortsättningsvis odlas konventionellt.

Skyddszonen måste höra till ekotillsynen, om höet som skördas där ska användas som strö för ekodjur. Konventionellt hö, som skördas till exempel på en skyddszon, får inte användas som strö för ekodjur, eftersom djuren äter av det.

Man ansluter sig till ekotillsynen via den lokala NTM-centralen.

Anvisningar samt ansökningsblanketter för ekotillsynen finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/sakenheter/ekologisk+produktion/ekokontroll/

Det nya programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland https://www.maaseutu.fi/sv/landsbygdsprogrammet/Sidor/default.aspx

Mera information:
överinspektör Sampsa Heinonen, tfn 050 575 1481 (växtproduktion)
överinspektör Merja Manninen, tfn 040 849 8325 (djur)

 

 

Ekoinfo 1-2015 (28.1.2015)

1.    Du minns väl att informera dina underleverantörer

2.    Anmäl om förändringar i verksamheten till Evira

3.    Ekointygen finns nu på Eviras webbplats

4.    Tyngdpunkt vid produktionsgranskningar 2015

5.    Broschyr till detaljhandeln om försäljning av ekologiska livsmedel

6.    Anvisning för ansökan om exportcertifikat

7.    Kontaktuppgifter till Eviras ekokontroll

 

Medddelandet (9.7.2014): Den nya två undantagslov för ekodjur fick tilläggstid 

Undantagslovet gäller

 • Intagning av konventionella unga fjäderfän i ekologisk produktion samt
 • Utfodring av svin och fjäderfä med konventionellt proteinfoder
 • Med ändringen förlängs undantagens giltighet till 31.12.2017, men förutsättningarna för dem ändrades inte
 • Lagrumshänvisning:Kommissionens förordning (EG) Nr 889/2008, artikel 42 och 43


Undantaget för att ta in konventionella unga fjäderfän i ekologisk produktion fick tilläggstid

Eftersom ekologiskt uppfödda unghöns inte finns att få, förlängde kommissionen undantaget att under vissa förutsättningar ta konventionella, högst 18 veckor gamla unghöns avsedda för äggproduktion till en ekologisk produktionsenhet fram till 31.12.2017.Genom undantagsförfarandet fås tilläggstid för att utarbeta regler för produktion av ekologiskt uppfödda unghöns.

Möjligheten att använda konventionellt proteinfoder i utfodringen av ekosvin och ‑fjäderfä fortsätter

Kommissionen förlänger utfodringsundantaget för ekologiskt producerade enmagade husdjur. Enligt undantaget får högst 5 % konventionellt proteinfoder användas årligen.Användning av konventionellt proteinfoder förutsätter att det inte finns ekologiskt proteinfoder att få på ekogården. Dessutom ska ekogården föra bok över det foder som använts och försäkra sig om att mängden konventionellt proteinfoder inte överstiger 5 % under en 12 månaders period.Mängden använt proteinfoder beräknas på torrsubstansen i fodren av jordbruksursprung. Undantaget förlängs till slutet av år 2017. För användning av konventionellt proteinfoder inom de ramar som undantaget ger behöver en ekologisk husdjursgård inget tillstånd.

Mer information:
Ekologisk husdjursproduktion: överinspektör Merja Manninen tfn 040 849 8325
Ekologiskt foder: överinspektör Tiina O’Toole tfn 040 827 9631 

 

Ekoinro 1-2014 (3.3.2014)

I detta meddelande ges information om

 1. Publikationen Ekolologisk produktion 3: -  Villkor för livsmedelsproduktion har uppdaterats
 2. Anmäl om förändringar i  verksamheten till Evira
 3. Ekointygen finns nu på Eviras webbplats
 4. Användning av konventionell jäst för annat ändamål än som mikroorganism är från början av år 2014 inte tillåten i ekologiska livsmedel
 5. Tyngdpunkterna vid produktionskontrollerna i år
 6. Broschyr till detaljhandeln om försäljning av ekologiska livsmedel
 7. Sakteriernas anskaffningar:i ett slakteris ekoplan ska det beskrivas om slakteriet eller ett anskaffningsbolag skaffar slaktdjuren. Dessutom ska alla aktörer i kedjan (även kontraktsuppfödarna) ha kopior av sina varuleverantörers ekointyg
 8. Det blir en ändring i importen av ekoprodukter från tredje land:tillstånd enligt tillståndsförfarandet beviljas inte mera från 1.7.2014
 9. De ekoaktörer som hör både till Eviras kontroll av ekologiska livsmedel och NTM-centralernas kontroll av småskalig livsmedelsberedning uppmanas försäkra sig om att de hör till bara den ena av dessa
 10. Kontaktuppgifter till Eviras tjänstemän

 

Meddelande (18.12.2014) om ekointyg för jordbruksproducenter

Under åren 2012 och 2013 har ELY-centralerna tagit i bruk Eviras datasysytem. Det har försenat behandlingen av kontrollrapporterna, och en del av företagen har därför inte fått sitt ekointyg, dvs. styrkande dokumentation, över kontrollen. Undantaget gäller ca 400 odlare.

ELY-centralen kan på begäran ge ett ersättande ekointyg, baserat på förra årets (2012) kontroll, åt dem som ännu inte fått beslut. Detta intyg är i kraft till den 30.6.2014 eller tills företagets kontrollrapport från 2013 har behandlats. Odlare som behöver ett ikraftvarande ekointyg, tex för en förestående affär,   bedes ta kontakt med den lokala ELY-centralen.

De företag som nu får det ersättande ekointyget, som baserats på ifjol årets kontroll, kommer att få ett nytt intyg när företagets kontrollrapport från 2013 har behandlats.  Kontrollerna hos dessa företag utförs helt som vanligt år 2014.

 

Meddelande (12.12.2013) om ekointyg för livsmedels aktörer

Under åren 2012 och 2013 har en stor mängd livsmedelsföretag anslutits till tillsynen för ekologiska livsmedel. Det har förorsakat att Evira i år inte har hunnit behandla alla kontrollrapporter i tid. En del av företagen har därför inte fått sina ekointyg, dvs. styrkande dokumentation, över kontrollen. Evira beviljar ett nytt ekointyg, baserat på förra årets (2012) kontroll, åt dessa. Detta intyg är i kraft till den 30.6.2014 eller tills företagets kontrollrapport från 2013 har behandlats.

De företag som nu får det ersättande ekointyget, som baserats på ifjol årets kontroll, kommer att få ett nytt intyg när företagets kontrollrapport från 2013 har behandlats. Kontrollerna hos dessa företag utförs helt som vanligt år 2014.

Mera information om saken ska frågas: luomuelintarvike@evira.fi

 

Ekoinfo 1-2013 (30.9.2013)

I detta meddelande ges information om

 1. användning av konventionell jäst från början av år 2014
 2. Ekologisk produktion 6: Villkor för import –publikationhar uppdaterats
 3. vid granskningar av ekoproduktion har det konstaterats brister i bokföringen över verksamheten
 4. också partiaffärer och förmedlare ska höra till ekotillsynen
 5. tyngdpunkten vid produktionsgranskningarna 2013
 6. om underleveranser, definitionen huvudman/underleverantör, huvudmannens ansvar
 7. om personalbyten inom ekokontrollen

 

Ekoinfo 1-/2012 (13.3.2012)

I detta meddelande ges information om

 • ändringarna i övervakningen av fraktarbete och underentreprenad ( meddelande)
 • granskningen av uppgifterna om verksamhetsställe då ekokontrollen övergår till ett nytt datasystem
 • att övergångsperioden för ibruktagandet av nya förpackningspåskrifter upphör 30.6.2012
 • förbudet mot användning av rökaromer inom ekologisk produktion
 • ändringarna av prislistan
 • personbytena inom ekokontrollen

 

 

Meddelande (11.1.2012) Ändringar i bestämmelserna om utfodring av ekologiskt uppfödda djur

Bestämmelserna om utfodring av ekologiskt uppfödda djur kommer att ändras under år 2012. Livsmedelssäkerhetsverket Evira meddelar att de bestämmelser som har varit i kraft 2011 får följas ända tills förslaget till förordning är utfärdat och publicerat. Det torde bli små detaljskillnader jämfört med den gällande förordningen. Den slutliga författningen torde fastställas i mars 2012.

De viktigaste modifieringarna är:

 • kravet på fodersjälvförsörjning kommer i fortsättningen att vara 60 % för idisslare och 20 % för svin och fjäderfä
 • undantaget i artikel 42 i kommissionens förordning 889/2008 om införlivande av vissa icke-ekologiskt uppfödda unga fjäderfä förlängs till slutet av 2014
 • vid utfodring av svin och fjäderfä får användas 5 % konventionella proteinfoder åren 2012-2014
 • möjligheten att använda fiskmjöl förblir oförändrad

 

Ytterligare information: Beata Meinander 0400 571 033

13.12.2011

I artikel 95 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 konstateras att kastrering av smågrisar får genomföras utan användning av anestesi och/eller analgesi (smärtlindring) under en övergångsperiod som går ut den 31 december 2011. Från ingången av 2012 är vederbörlig smärtlindring vid kastrering av smågrisar ett minimikrav i samband med ekologisk produktion. Genomförandet av vederbörlig smärtlindring ska diskuteras med den lokala veterinären.

9.12.2011 För kännedom till aktörer som bedriver ekologisk produktion av svin och fjäderfä

Artikel 43 i kommissionens tillämpningsförordning (889/2008) gör det möjligt att använda vissa konventionella foder (högst 5 %) vid utfodring av ekologiskt uppfödda svin och fjäderfän fram till 31.12.2011.

Även om rättsakten som sådan är tydlig, råder det tills vidare oklarhet i fråga om fortsättningen. EU-kommissionen har nu skriftligen uttryckt sin avsikt att förlänga detta undantag på ett eller annat sätt med anledning av animalieproducenternas besvärliga ekonomiska situation och bristen på utfodringsalternativ. Handläggningen av ärendet har dröjt på grund av omständigheter som beror på kommissionen, och inget förslag till rättsakt föreligger ännu. Kommissionen har också meddelat att i tekniskt avseende kan ändringen av förordning 889/2008 bli klar först i början av 2012, och att den då sätts i kraft retroaktivt (således fr.o.m. 1.1.2012).

Kommissionens förslag som rör ekofoder kommer eventuellt också att innehålla andra omständigheter som inverkar på utfodringen, utöver den ovan nämnda ”5 %-regeln”.

Till följd av det som sagts ovan, och tills vi får slutlig klarhet i saken, följs i fråga om kraven på utfodring av svin och fjäderfä tills vidare Eviras gällande anvisning där detta undantag som möjliggör användning av vissa konventionella foder upp till en andel om 5 % har beskrivits.

8.8.2011 Mari Järvenmäki är tjänstledig fram till augusti 2012.

Hon vikarieras av Anne Väistö. Annes telefonnummer är 040 840 7948.

Tillsynsrapport om ekologisk produktion 2010  (på finska) (19.5.2011)

 

Ekoinfo 1-2011 (30.3.2011)

I detta ekomeddelande informerar vi företag som hanterar ekologiska livsmedel om

 • färsk jäst, salt och vattnet är möjligt att använda för låg förädlingsgrad
 • företagets minneslista
 • aktörer som inte har verksamhet  får inte det ekointyg som ska lämnas till aktören enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 834/2007 

 

Ekoinfo 2-2010 (26.11.2010)

I detta ekomeddelande informerar vi företag som hanterar ekologiska livsmedel om

 • den förnyade webbplatsen Evira.fi 
 • beställning av aktuella livsmedelsnyheter från webbplatsen Evira.fi
 • Eviras nya anvisning för företagets ekoplan
 • användningen av EU:s nya ekologotyp

 

 MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS