Aktuellt inom ekoproduktionen och kontrollen

Möjligheten att använda konventionellt proteinfoder i utfodringen av ekosvin och -fjäderfä fortsätter

13.11.2018

Ett undantag för utfodring av svin och fjäderfä med konventionellt proteinfoder kommer att fortsätta fram till slutet av 2020. Villkoren för undantaget är desamma, och den maximala tillåtna procentsatsen av icke-ekologiskt foder under 12 månader är 5 % för dessa arter.

Kommissionen förlänger utfodringsundantaget för ekologiskt producerade enmagade husdjur. Enligt undantaget får högst 5 % konventionellt proteinfoder användas årligen. Användning av konventionellt proteinfoder förutsätter att det inte finns ekologiskt proteinfoder att få på ekogården. Dessutom ska ekogården föra bok över det foder som använts och försäkra sig om att mängden konventionellt proteinfoder inte överstiger 5 % under en 12 månaders period. Mängden använt proteinfoder beräknas på torrsubstansen i fodren av jordbruksursprung. Undantaget förlängs till slutet av år 2020. För användning av konventionellt proteinfoder inom de ramar som undantaget ger behöver en ekologisk husdjursgård inget tillstånd.

Lagrumshänvisning: Kommissionens förordning (EG) Nr 889/2008, artikel 43

Mer information: Överinspektör Tiina O'Toole, tfn 040 827 9631

Undantag i utfodringen endast med tillstånd av Evira i särskilda nödsituationer

22.8.2018

Evira kan för en begränsad tid och i bestämda områden tillåta att enskilda ekologiska husdjursgårdar får använda konventionellt foder åt djuren.

Tillståndet kan beviljas om foderskörden går förlorad eller om det fastställs begränsningar för produktionen i synnerhet på grund av att väderförhållandena är exceptionella, en smittsam sjukdom bryter ut, giftiga ämnen orsakar kontamination eller en eldsvåda inträffar.

Tillstånd ska sökas direkt hos Livsmedelssäkerhetsverket med Ekokontrollblankett 9b.

Som bilaga till ansökan lämnas följande utredningar:

 • en utredning av att skörden eller lagren gått förlorade
 • anmälan on skördeskada, anmälan skall vara bekräftad av kommunens landsbygdsförvaltning, och det skall framgå vad skördeskadan beror på och hur omfattande den är (vilka grödor och vilka skiften)
 • kopia av den aktuella balansräkningen i lagerbokföringenen
 • utfodringsplan som visar hur fodret används under den period för vilken undantaget söks. Beviljandet av undantag förutsätter att aktören för särskilt noggrann journal över djurens utfodring under den tid undantaget varar.

Eviras anvisning 18217/10: Ekologisk produktion 2 – Villkor för animalieproduktion (undantag sidan 21)

Anvisning för ekologisk produktion 1 (Allmänna anvisningar och villkor för växtproduktion) har uppdaterats

6.7.2018

Nytt i anvisningen 18219/7:

 • Förteckning över allmänkemikalier som kan användas inom växtskyddet ( sidorna 42 och 66)
 • Nya exempel som belyser olika situationer gällande förökningsmaterial. Tilläggen är skriven med blå text.
 • Villkoren för ekologiska uppsamlingsområden har flyttats till denna anvisning 1, kapitel 21.

Villkoren för ekologiska uppsamlingsområden finns i anvisning 1 , kapitel 21. Villkoren för insamling, plockning och uppköp av insamlade produkter finns i anvisning 3, kapitel 14.

Evira publicerar inte längre en skild anvisning för uppsamlingsproduktion.

Anvisningar och blanketter för uppsamling av ekologiska skogsprodukter har uppdaterats

(21.5.2018)

Evira har uppdaterat inköpsvillkoren för uppsamling av ekologiska skogsprodukter. Villkoren finns i handboken för Villkor för livsmedelsproduktion (Ekologisk produktion 3. Villkor för livsmedelsproduktion), kapitel 14, börjande från sida 42.

Dessutom har blanketterna för uppsamling av ekologiska skogsprodukter uppdaterats enligt följande:

Ekoinfo 1-2018 (3.5.2017)

1. Tyngdpunkter vid kontrollerna år 2018
2. Uppköpsverksamhet gällande insamlade vildväxande ekoprodukter
3. Kemikalier som används i ångkokare: Eviras anvisning för egenkontroll har utkommit
4. Ekokontrollens kontrollavgifter
5. Elektronisk kontrollblankett
6. Traces NT - systemet - arkivering av kontrollintyg
7. Brexit
8. Extraordinära kontroller utförs utan förhandsanmälan
9. Ekokontrollens kontaktuppgifter

Brev till eko-odlare 1- 2018 (4.4.2018) innehåller

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2018

ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2018 

 1. Vid kontrollerna år 2018 fästs särskild uppmärksamhet vid spårbarheten
 2. Provtagning på ekogårdar
 3. Förberedelse inför ekokontrollen
 4. Ändring av avgifterna för ekokontroller
 5. Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas och Eviras sakkunniga inom eko-produktion

AKTUELLT OM KONTROLLEN AV PRODUKTION AV EKOLOGISKA GRÖDOR 

 1. Register över ekologiskt producerat förökningsmaterial och tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial
 2. Ändringar i produktionsvillkoren för växtproduktion
 3. Webbförteckningar över produktionsinsatser som lämpar sig för ekoproduktion

AKTUELLT OM KONTROLLEN AVAV EKOLOGISK DJURPRODUKTION 

 1. Fågelinfluensa och fjäderfänas utevistelse
 2. Köp och försäljning av djur
 3. Kontrollera att fodret är lämpligt för ekoproduktion
 4. Preparat för behandling av kalvningsförlamning, betesförlamning och ketos samt järntillskott för grisar
 5. Spara produktdeklarationen med tanke på granskningar
 6. Tyngpunkter i djurövervakningen år 2018 

23.11.2017  Den nya två undantagslov för ekodjur fick tilläggstid

Undantagslovet gäller

 • Intagning av konventionella unga fjäderfän i ekologisk produktion samt
 • Utfodring av svin och fjäderfä med konventionellt proteinfoder
 • Med ändringen förlängs undantagens giltighet till 31.12.2018, men förutsättningarna för dem ändrades inte
 • Lagrumshänvisning:Kommissionens förordning (EG) Nr 889/2008, artikel 42 och 43

Undantaget för att ta in konventionella unga fjäderfän i ekologisk produktion fick tilläggstid

Eftersom ekologiskt uppfödda unghöns inte finns att få, förlängde kommissionen undantaget att under vissa förutsättningar ta konventionella, högst 18 veckor gamla unghöns avsedda för äggproduktion till en ekologisk produktionsenhet fram till 31.12.2018.

Möjligheten att använda konventionellt proteinfoder i utfodringen av ekosvin och -fjäderfä fortsätter

Kommissionen förlänger utfodringsundantaget för ekologiskt producerade enmagade husdjur. Enligt undantaget får högst 5 % konventionellt proteinfoder användas årligen.Användning av konventionellt proteinfoder förutsätter att det inte finns ekologiskt proteinfoder att få på ekogården. Dessutom ska ekogården föra bok över det foder som använts och försäkra sig om att mängden konventionellt proteinfoder inte överstiger 5 % under en 12 månaders period.Mängden använt proteinfoder beräknas på torrsubstansen i fodren av jordbruksursprung. Undantaget förlängs till slutet av år 2018. För användning av konventionellt proteinfoder inom de ramar som undantaget ger behöver en ekologisk husdjursgård inget tillstånd.

Mer information:
Ekologiskhusdjursproduktion: överinspektör Merja Manninen tfn 040 849 8325
Ekologiskt foder: överinspektör Tiina O'Toole tfn 040 827 9631

23.10.2017 Undantag i utfodringen endast med tillstånd av Evira i särskilda nödsituationer

Evira kan för en begränsad tid och i bestämda områden tillåta att enskilda ekologiska husdjursgårdar får använda konventionellt foder åt djuren.

Tillståndet kan beviljas om foderskörden går förlorad eller om det fastställs begränsningar för produktionen i synnerhet på grund av att väderförhållandena är exceptionella, en smittsam sjukdom bryter ut, giftiga ämnen orsakar kontamination eller en eldsvåda inträffar.

Tillstånd ska sökas direkt hos Livsmedelssäkerhetsverket med Ekokontrollblankett 9b.

Som bilaga till ansökan lämnas följande utredningar:

 • en utredning av att skörden eller lagren gått förlorade
 • anmälan on skördeskada, anmälan skall vara bekräftad av kommunens landsbygdsförvaltning, och det skall framgå vad skördeskadan beror på och hur omfattande den är (vilka grödor och vilka skiften)
 • kopia av den aktuella balansräkningen i lagerbokföringenen
 • utfodringsplan som visar hur fodret används under den period för vilken undantaget söks. Beviljandet av undantag förutsätter att aktören för särskilt noggrann journal över djurens utfodring under den tid undantaget varar.

Eviras anvisning 18217/10: Ekologisk produktion 2 – Villkor för animalieproduktion (undantag sidan 21)

Ekoinfo 1-2017 (8.5.2017)

 1. Tyngdpunkter vid kontrollerna år 2017
 2. Kontrollintyget för import blir elektroniskt och en del av Kommissionens TracesNT-system 19.4.2017
 3. Det kommer att göras ytterligare granskningar; info till aktörerna
 4. Uppköpsverksamhet gällande insamlade skogsprodukter
 5. Ekokontrollens kontaktuppgifter

Brev till eko-odlare 1-2017 (31.3.2017) innehåller

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2017 

ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2017 

1.    Förberedelse inför ekokontrollen

2.    Villkor för ekoproduktion, blanketter och modellförlagor på webben

3.    Kontrollresultatet som ett meddelande eller ett separat beslut

4.    Ditt eget eller varuleverantörens ekointyg fås också från webben

5.    Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas och Eviras sakkunniga inom ekokontroll 

 

AKTUELLT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK VÄXTPRODUKTION 

 1. Register över ekologiskt producerat förökningsmaterial och tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial
 2. Preciseringar i anvisningarna om växtföljder
 3. Tillägg till förteckningen över växtskyddsmedel som är tillåtna inom ekoproduktion
 4. Webbförteckningar över produktionsinsatser som lämpar sig för ekoproduktion 

 

AKTUELLT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK DJURPRODUKTION 

 1. Fågelinfluensa och fjäderfänas utevistelse
 2. Köp och försäljning av djur
 3. Kontrollera att fodret är lämpligt för ekoproduktion
 4. Spara varudeklarationerna med tanke på kontroller
 5. Att anlita mobila kvarnar
 6. Tyngdpunkterna i djurövervakningen 2017
 7. Ekodjur kan endast utnyttja områden som omfattas av ekokontrollen

20.3.2017 Norsk fisk får markanadsföras som ekologisk i Finland

Vid EES-ländernas möte med EU:s kommission den 17.3.2017 har man nu även för Norges och Islands del kommit överens om att tillägga EU:s förordningar om ekologisk produktion till fördragets bilagor. Det betyder att EU:s regler om ekologisk produktion implementeras i sin helhet i dessa länder. Därför är det nu möjligt att använda hänvisning till ekologisk produktion vid försäljning av norsk ekologiskt producerad fisk och fiskprodukter.

3.3.2017 Meddelande till importörer:

Från och med den 19 april 2017 övergår man till att använda systemet TRACES NT för inspektionscertifikat för ekologiska livsmedels- och foderpartier. Vi behöver information om vem som är er kontaktperson vid import av ekologiska varor. Skicka informationen på adressen luomuelintarvike@evira.fi.

3.3.2017 Krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina

Europeiska kommissionen har uppdaterats krav av ekofoder så att sedan 1.1.2017 extra krav gäller bara ekoprodukter från Ukraina, Kazakstan och Ryssland. I samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för alla foder- och livsmedelspartier som förs in som ekologiska under tiden 1.1–31.12.2016 och av partierna tas prover för kontroll av resthalter av pesticider. Partiet blir kvar i ett av Tullen godkänt lager och är belagt med användningsförbud tills analysresultaten blir klara. Läs mera

26.11.2016 Norsk fisk får inte marknadsföras som ekologisk i Finland

Vattenbruksprodukter som producerats i Norge kan inte marknadsföras som ekologiskt producerade i Europeiska Unionen, eftersom det inte går att arrangera tillsynen över produktionen på det sätt som gällande EU-förordningar förutsätter.

Man får därför inte använda hänvisningar till ett ekologiskt produktionssätt i förpackningsmärkningarna och i reklamen för norsk ekologiskt producerad fisk. Redan tillverkade produkter får ändå säljas slut.

Användningen av uttryck som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt i märkningarna på och i reklamen för norsk fisk kommer att övervakas från och med 14.11.2016. 

Europeiska kommissionen har underhandlat med ESS -länderna om märkningen av ekologiskt producerad fisk

Europeiska unionens kommission informerade 24.10.2016 medlemsstaterna om att kommissionen länge underhandlat med EES-länderna Norge och Island om införandet av Europeiska Unionens författning om ekologisk produktion i de ifrågavarande ländernas nationella lagstiftning. Författningen i fråga är Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

Bägge länderna har nationell lagstiftning som till sitt innehåll motsvarar Rådets förordning (EEG) nr 2092/91. Denna författning omfattar inte ekologiskt producerade vattenbruksprodukter.

Ekoinfo 2-2016 (18.10.2016)

 1. Ändringar i förteckningen över tillsatser och processhjälpmedel som är tillåtna vid tillverkning av ekolivsmedel
 2. Broschyren Villkor för livsmedelsproduktion har uppdaterats
 3. Fettfri ekomjölk ska berikas med D-vitamin
 4. Kontrollintyget för import blir elektroniskt och en del av Komissionens Traces-system
 5. Det kommer att göras extra granskningar; info till aktörerna
 6. Ändringar i våra kontaktuppgifter

Brev till eko-odlare 1-2016 (12.4.2016) innehåller

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2016  

ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2016 

 1. Förberedelse inför ekogranskningen
 2. Villkoren för ekoproduktion på webben
 3. Granskningsresultatet kommer som en anmälan - separat beslut om marknadsföringsförbud 
 4. Ekointyg för dig själv och varuleverantören fås nu på webben
 5. Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas och Eviras sakkunniga inom eko-produktion  

AKTUELLT OM EKOLOGISK VÄXTODLING 

 1. Register över ekologiskt producerat förökningsmaterial och tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial
 2. Uppgifterna i lagerbokföringen ska verifieras med verifikat
 3. Försäkra dig om att arealer som du fogat till ett basskifte uppfyller kraven för ekoproduktion
 4. Webbförteckningar över produktionsinsatser som lämpar sig för ekoproduktion  

AKTUELLT OM EKOLOGISK DJURPRODUKTION 

 1. Avhorning och förstörande av hornanlag blev tillståndspliktig inom ekoproduktionen
 2. Fågelinfluensa och fjäderfänas utevistelse
 3. Köp och försäljning av djur
 4. Kontrollera att fodret är lämpligt för ekoproduktion
 5. Spara produktdeklarationen med tanke på granskningar
 6. Läkemedelsbokföring
 7. Tyngdpunkten i djurkontrollen år 2016 är spårbarheten hos köpta/sålda foder
 8. Ekodjur kan endast utnyttja områden som omfattas av ekokontrollen

 

Meddelandet (25.2.2016) till tillverkaren, säljaren eller marknadsföraren: Ensileringstillsatser som lämpar sig för ekoproduktion

Länk till meddelandet 

 

Meddelandet (15.1.2016): Inom ekoproduktionen kommer det att krävas tillstånd för att avhorna och förstöra hornanlag

Avhorning och förstörande av hornanlag blir tillståndspliktigt inom ekoproduktionen från och med 1.2.2016. Inom ekologiskt jordbruk får man inte avhorna eller förstöra hornanlag som rutinåtgärd.

Tillstånd att avhorna eller förstöra hornanlag söks hos den lokala NTM-centralen med blankett 9b som finns att få på webbplatsen Evira.fi. I ansökan ger aktören motiveringar till varför det är nödvändigt att avhorna djur eller förstöra deras hornanlag. Ett jakande beslut är gårdsspecifikt och gäller tills vidare.

NTM-centralen kan tillåta avhorning eller förstörande av hornanlag av säkerhetsskäl eller från fall till fall om syftet med åtgärden är att förbättra djurens hälsa, välbefinnande eller hygien.

Beslutet om tillståndsplikt togs efter det att Europeiska kommissionen hösten 2014 utförde en kontroll av tillsynen över ekoproduktion i Finland.

Länk till ekokontrollblankett 9b

 

Ekoinfo 1-2016 (30.12.2015)

1. Ny nationell lag om ekokontroll trädde i kraft den 1 maj 2015
2. Provtagning av ekoprodukter 2015
3. Tyngdpunkter vid kontrollerna år 2016
4. Avgifter för kontroll av underleverantörer 2016
5. Lager och partiaffärer kontrolleras inte varje år
6.  Importlicenser beviljas inte längre
7. Årlig förfrågan om djurskyddsförseelser till slakteriveterinärerna
8. Försäljningen av oförpackade ekolivsmedel övervakas inte längre av Eviras ekokontroll
9.  Företagarspecifikt exportcertifikat, kom ihåg att begära vid kontrollen
10.  Du kan beställa nyheter från Eviras hemsidor
11. Följ oss på Twitter
12. Kontaktuppgifter till Eviras ekokontroll 

 

Meddelandet (6.5.2015): Skyddszonen kan tas med i ekotillsynen

Det nya programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, alltså stödperioden 2014–2020, prioriterar anläggning av skyddszoner. En förutsättning för att ersättning ska betalas är att den producerade växtmassan skördas, antingen genom att användas som bete eller genom slåtter.

Det skulle vara speciellt lockande att anlägga skyddszoner om det fanns användning för skörden. Fodret kan användas för djur i konventionell produktion, men också ekogårdar kan dra nytta av skörden.

För att skörden från skyddszoner ska kunna användas som foder eller bete åt ekodjur måste skyddszonen ingå i ekotillsynen. Skyddszonen måste vara i ekoodlarens besittning, alltså den ska vara egen eller arrenderad.

En gård kan anslutas till ekotillsynen även om den inte har avtal om ekostöd. Då sköter gården skyddszonerna enligt ekovillkoren och gårdens övriga åkrar kan fortsättningsvis odlas konventionellt.

Skyddszonen måste höra till ekotillsynen, om höet som skördas där ska användas som strö för ekodjur. Konventionellt hö, som skördas till exempel på en skyddszon, får inte användas som strö för ekodjur, eftersom djuren äter av det.

Man ansluter sig till ekotillsynen via den lokala NTM-centralen.

Anvisningar samt ansökningsblanketter för ekotillsynen finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/sakenheter/ekologisk+produktion/ekokontroll/

Det nya programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland https://www.maaseutu.fi/sv/landsbygdsprogrammet/Sidor/default.aspx

Mera information:
överinspektör Sampsa Heinonen, tfn 050 575 1481 (växtproduktion)
överinspektör Merja Manninen, tfn 040 849 8325 (djur)

 

 

Ekoinfo 1-2015 (28.1.2015)

1.    Du minns väl att informera dina underleverantörer

2.    Anmäl om förändringar i verksamheten till Evira

3.    Ekointygen finns nu på Eviras webbplats

4.    Tyngdpunkt vid produktionsgranskningar 2015

5.    Broschyr till detaljhandeln om försäljning av ekologiska livsmedel

6.    Anvisning för ansökan om exportcertifikat

7.    Kontaktuppgifter till Eviras ekokontroll

 

Medddelandet (9.7.2014): Den nya två undantagslov för ekodjur fick tilläggstid 

Undantagslovet gäller

 • Intagning av konventionella unga fjäderfän i ekologisk produktion samt
 • Utfodring av svin och fjäderfä med konventionellt proteinfoder
 • Med ändringen förlängs undantagens giltighet till 31.12.2017, men förutsättningarna för dem ändrades inte
 • Lagrumshänvisning:Kommissionens förordning (EG) Nr 889/2008, artikel 42 och 43


Undantaget för att ta in konventionella unga fjäderfän i ekologisk produktion fick tilläggstid

Eftersom ekologiskt uppfödda unghöns inte finns att få, förlängde kommissionen undantaget att under vissa förutsättningar ta konventionella, högst 18 veckor gamla unghöns avsedda för äggproduktion till en ekologisk produktionsenhet fram till 31.12.2017.Genom undantagsförfarandet fås tilläggstid för att utarbeta regler för produktion av ekologiskt uppfödda unghöns.

Möjligheten att använda konventionellt proteinfoder i utfodringen av ekosvin och ‑fjäderfä fortsätter

Kommissionen förlänger utfodringsundantaget för ekologiskt producerade enmagade husdjur. Enligt undantaget får högst 5 % konventionellt proteinfoder användas årligen.Användning av konventionellt proteinfoder förutsätter att det inte finns ekologiskt proteinfoder att få på ekogården. Dessutom ska ekogården föra bok över det foder som använts och försäkra sig om att mängden konventionellt proteinfoder inte överstiger 5 % under en 12 månaders period.Mängden använt proteinfoder beräknas på torrsubstansen i fodren av jordbruksursprung. Undantaget förlängs till slutet av år 2017. För användning av konventionellt proteinfoder inom de ramar som undantaget ger behöver en ekologisk husdjursgård inget tillstånd.

Mer information:
Ekologisk husdjursproduktion: överinspektör Merja Manninen tfn 040 849 8325
Ekologiskt foder: överinspektör Tiina O’Toole tfn 040 827 9631 

 

Ekoinro 1-2014 (3.3.2014)

I detta meddelande ges information om

 1. Publikationen Ekolologisk produktion 3: -  Villkor för livsmedelsproduktion har uppdaterats
 2. Anmäl om förändringar i  verksamheten till Evira
 3. Ekointygen finns nu på Eviras webbplats
 4. Användning av konventionell jäst för annat ändamål än som mikroorganism är från början av år 2014 inte tillåten i ekologiska livsmedel
 5. Tyngdpunkterna vid produktionskontrollerna i år
 6. Broschyr till detaljhandeln om försäljning av ekologiska livsmedel
 7. Sakteriernas anskaffningar:i ett slakteris ekoplan ska det beskrivas om slakteriet eller ett anskaffningsbolag skaffar slaktdjuren. Dessutom ska alla aktörer i kedjan (även kontraktsuppfödarna) ha kopior av sina varuleverantörers ekointyg
 8. Det blir en ändring i importen av ekoprodukter från tredje land:tillstånd enligt tillståndsförfarandet beviljas inte mera från 1.7.2014
 9. De ekoaktörer som hör både till Eviras kontroll av ekologiska livsmedel och NTM-centralernas kontroll av småskalig livsmedelsberedning uppmanas försäkra sig om att de hör till bara den ena av dessa
 10. Kontaktuppgifter till Eviras tjänstemän

 

Meddelande (18.12.2014) om ekointyg för jordbruksproducenter

Under åren 2012 och 2013 har ELY-centralerna tagit i bruk Eviras datasysytem. Det har försenat behandlingen av kontrollrapporterna, och en del av företagen har därför inte fått sitt ekointyg, dvs. styrkande dokumentation, över kontrollen. Undantaget gäller ca 400 odlare.

ELY-centralen kan på begäran ge ett ersättande ekointyg, baserat på förra årets (2012) kontroll, åt dem som ännu inte fått beslut. Detta intyg är i kraft till den 30.6.2014 eller tills företagets kontrollrapport från 2013 har behandlats. Odlare som behöver ett ikraftvarande ekointyg, tex för en förestående affär,   bedes ta kontakt med den lokala ELY-centralen.

De företag som nu får det ersättande ekointyget, som baserats på ifjol årets kontroll, kommer att få ett nytt intyg när företagets kontrollrapport från 2013 har behandlats.  Kontrollerna hos dessa företag utförs helt som vanligt år 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Hjälp oss att utvecklas!

Ge din respons till Eviras ekokontroll via denna länk.

Kom ihåg att ge dina kontaktuppgifter om du önskar ett svar. Du får också ge responsen anonymt.

Tack för att du hjälper oss att utveckla ekokontrollen.

Respons på Eviras övriga verksamhet får du ge här.