Aktuellt om ekofoder och foder som lämpar sig för ekologisk produktion

11.7.2018

Aktuellt om ekologisk djurproduktion

Det är nu möjligt att under vissa förhållanden använda på ekogårdarna kompletteringsfoder (foder för särskilda näringsbehov/”dietfoder”) som är avsedda för behandlingen av mjölkkornas kalvningsförlamning, betesförlamning och ketos samt som är avsedda för små grisar som järntillskott. De nya anvisningarna kommer inte att ändra marknadsföring eller märkningar av foder utan de syftar till att säkerställa ekoproduktionsdjurs välbefinnande i speciella situationer.

Om det finns behov av att använda kompletteringsfoder vars huvudsakliga ingrediens är kalciumpropionat, kalciumklorid och propylenglykol och som är avsedda för behandling av kalvningsförlamning, betesförlamning och ketos, be veterinären som behandlar gårdens djur göra upp en lista över dessa lämpliga kompletteringsfoder och bifoga den till ekoplanen. Användningen av kompletteringsfoder kontrolleras vid övervakningen av ekohusdjurproduktion.

Ekogårdarna har informerats om de nya anvisningarna i odlarbrevet 2018.

19.1.2018

Krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina och dess grannländer fortsätts

Europeiska kommissionen har fortsättat krav av ekofoder så att extra kravgäller bara ekoprodukter från Ukraina, Kazakstan och Ryssland.

Länk till meddelandet (pdf, 55 kbyte)

23.11.2017

Två undantagsloven för ekodjur beviljades en förlängning

Det andra undantagslovet förlänger utfodringsundantaget för ekologiskt producerade enmagade husdjur. Enligt undantaget får högst 5 % konventionellt proteinfoder användas årligen. Läs mera.

18.1.2017

Krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina och dess grannländer har uppdaterats

Europeiska kommissionen har uppdaterats krav av ekofoder så att sedan 1.1.2017 extra krav gäller bara ekoprodukter från Ukraina, Kazakstan och Ryssland.

Länk till meddelandet (pdf, 59 kbyte)

17.1.2017

Behandling av ekofoder som kontaminerats av salmonella

Ekofoder som är kontaminerat av salmonella kan behandlas sedan 17.1.2017 med syror som nämns i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, bilaga VI, 1. a). Dessa syror inkluderar sorbinsyra, myrsyra, ättiksyra, mjölksyra, propionsyra, citronsyra och natriumformiat. Tillståndet för behandlingen av salmonellakontaminerat foder ansöks från Evira och förfarandet är annars densamma som för konventionellt foder. Salmonellafritt parti kan användas i ekoproduktion.

Ytterligare information: Salmonellatillsyn över foder

21.6.2016

Den nya ekoförordningen (EU) 2016/673 medförde förändringar b.la. i fodertillsatserna

Ett flertal ändringar har gjorts i kommissionens ekoförordning. När det gäller foder har ändringar gjorts i fråga om
fodertillsatser som är tillåtna inom ekoproduktionen. Samtidigt har ekoförordningen harmoniserats med fodertillsatsförordningen(EG) nr 1831/2003.

Länk till meddelandet (pdf, 80 kbyte)

15.3.2016

Meddelande till ekofoderföretagarna

Kontrollerna för 2016 fokuserar på aktörens kvalitetssystem. Kvalitetstänkandet förbättrar verksamhetens tillförlitlighet och kan minska de risker som hänför sig till den egna verksamheten. Därför är det skäl att satsa på kvalitetstänkande.
Länk till meddelandet (pdf, 73 kbyte)

22.1.2016

Nya krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina och dess grannländer

Kraven för import av ekoprodukter från Ukraina, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgisien, Moldavien, Tadzjikistan, Uzbekistan, Vitryssland och Ryssland skärptes med stöd av kommission-ens nya anvisningar. I samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för alla foder- och livsmedelspartier som förs in som ekologiska under tiden 1.1–31.12.2016 och av partierna tas pro-ver för kontroll av resthalter av pesticider.
Länk till meddelandet (pdf, 55 kbyte)

21.10.2015

Ekologiskt eller inte?

Om en ekoaktör inte uppfyller ekolagstiftningens krav kan han eller hon åläggas ett marknadsföringsförbud eller avföras ur kontrollsystemet. Då får aktören inget ekointyg och kan inte framställa, lagra eller förmedla ekoprodukter. Jeppo Food Ab Oy har avförts ur kontrollsystemet för ekofoder i mars 2015, därför att företaget inte fyller ekolagstiftningens krav.
Länk till meddelandet  (pdf, 176 kbyte)

20.3.2015

Information om kontroller 2015 till foderföretagare inom sektorn för ekologiskt foder. 
Länk till meddelandet (pdf, 71 kbyte)

12.1.2015

Ekoövervakningens förhandlingsdag 19.1.2015

Evira anordnar ett diskussionsmöte för intressentgrupper av ekoövervakningen.  Inbjudan och programmet (på finska, pdf, 21 kbyte)

10.12.2014

Hänvisningen ”Får användas i ekologiskt jordbruk enligt förordningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008” till ekologisk produktion enligt kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 kan användas med sådana foder som är lämpliga till ekologisk produktion och som innehåller också organisk selen. Hänvisningen kan användas också av aktörer som inte hör till kontrollsystemet för ekofoder såvitt de foder de tillverkar/marknadsför är annars lämpliga till ekologisk husdjursproduktion.

25.11.2014

Användningen av organisk selen i ekodjurfoder

Enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut 25.11.2014 kan foder för ekohusdjur kompletteras med organisk selen (selenometionin).   Beslutet grundar sig på den nationella djurskyddslagstiftningen.

JSMs meddelande: http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=431042

Det har varit möjligt att använda oorganiska selenföreningar (natriumselenit och natriumselenat) i ekohusdjursgårdar. Ministeriets beslut gör det möjligt att använda organisk selen i foder för ekologiskt uppfödda husdjur.  Foderföretagare som tillverkar eller marknadsför foderblandningar för ekogårdar kan tillsätt organisk selen i ekofoder. I användningen av selen måste de högsta tilllåtna mängderna följas.

Eviras meddelande 3710/0405/2013: Den högsta halten av selenberikad jäst, dvs. selenometionin, som används som fodertillsats har ändrats (pdf, 24 kbyte)

Närmare uppgifter: Överinspektör Tiina O'Toole (tiina.otoole@evira.fi) 

10.7.2014

Möjligheten att använda konventionellt proteinfoder i utfodringen av ekosvin och ‑fjäderfä fortsätter till slutet av år 2017.
Länk till meddelandet (pdf, 99 kbyte)

3.6.2014

Information om kontroller 2014 till foderföretagare inom sektorn för ekologiskt foder.
Länk till meddelandet (pdf, 65 kbyte)

21.11.2013
Selen och foderjäst i ekofoder

Europeiska kommissionen har tillsvidare inte godkänt organiskt selen för användning inom ekoproduktionen. Däremot man kan använda de oorganiska selenföreningar, vilka Europeiska kommissionen har godkänt för ekoproduktion.

Det är inte möjligt att använda konventionell jäst och därav framställda foderblandningar vid utfodringen av ekologiskt uppfödda idisslare fr.o.m. 1.1.2014. Enkelmagade ekologiska husdjur (fjäderfä och svin) får fortfarande utfodras med foder framställda av konventionell jäst fram till 31.12.2014. Ekologiska husdjur får utfodras med ekologiskt framställd foderjäst.
Läs mer (pdf, 19 kbyte)

13.11.2013

Organiskt selen har inte godkänts för ekologisk produktion

Organiskt selen har godkänts för konventionell husdjurproduktion men inte för ekologisk produktion.  För att man kunde använda organiskt selen i ekologisk produktion, borde den vara en fodertillsats som är godkänts för ekologiskt produktion och finnas i bilagan VI (näringstillsatser, blandningar av spårelement) till kommissionens förordning (EG) nr 889/2009. I samma bilaga har uppräknats oorganiska selen.  Det är fortfarande möjligt att använda oorganiska selen, natriumselenit och natriumselenat, i ekologisk produktion och i framställningen av ekofoder.

7.11.2013

Evira upphör med att upprätthålla två förteckningarna i anknytning till ekologisk djurproduktion i slutet av år 2013. Evira har hittills upprätthållit inofficiella förteckningar på sina webbsidor över tillsatser som är lämpliga att användas vid framställning av ensilage i ekologisk produktion samt över ekologiska foder och foder som lämpar sig för ekologisk produktion. Övergå till meddelandet här.

1.11.2013

Klassificeringen av foderjäst ändras fr.o.m. 1.1.2014. Länk till meddelandet (pdf, 61 kbyte)

8.7.2013

Information om kontroller 2013 till foderföretagare inom sektorn för ekologiskt foder. Länk till meddelandet (pdf, 21 kbyte)

21.9.2012

Den nya ekoförordningenföranledde ändringar i ekolagstiftningen. Ändringarna gäller i synnerhet ekofoder, märkningar av ekofoder och foderbokföring på ekogårdarna. Länk till meddelandet (pdf, 68 kbyte).

5.6.2012

Anlitandet av underleverantörer i samband med ekoproduktion kräver avtal. En aktör som anlitar en eller flera underleverantörer ska beskriva underentreprenaden i sitt kvalitetssystem för ekoproduktion och Eviras fodersektion ska alltid på förhand underrättas skriftligen om nya underleverantörer. Länk till meddelandet (pdf, 61 kbyte).

9.12.2011

Tillverkare av ekologiska foder för svin och fjäderfä

Undantaget som gäller användning av konventionellt foder förlängs
Artikel 43 i kommissionens tillämpningsförordning (EG) nr 889/2008 gör det möjligt att använda vissa konventionella foder (högst 5 % beräknat på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter per 12-månadersperiod) vid utfodring av ekologiskt uppfödda svin och fjäderfän fram till 31.12.2011. Enligt den information som Evira inhämtat kommer EU-kommissionen att förlänga tidsfristen. Handläggningen av ärendet har fördröjts inom kommissionen, och inget förslag till rättsakt föreligger ännu.

Kommissionen har meddelat att ändringen av kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 blir klar i början av 2012, och den sätts i kraft retroaktivt fr.o.m. 1.1.2012. Kommissionens förslag kommer eventuellt också att innehålla andra omständigheter som inverkar på användningen av ekofoder. Till följd av det ovan nämnda kan ekologiskt uppfödda svin och fjäderfän fortsättningsvis utfodras med vissa konventionella foder upp till den maximala mängden 5 % tills vidare. Evira följer med behandlingen av ärendet i kommissionen och informerar omedelbart om ändringar. Foderföretagarna informeras om ändringarna på Eviras webbplats.

Ytterligare upplysningar
överinspektör Tiina O’Toole
Tfn 040-827 9631
tiina.otoole@evira.fi

30.1.2009

För kännedom till tillverkare av foder som tillämpar sig för ekologisk produktion meddelas att noteringen i varudeklarationer för foder som lämpar sig för ekologisk produktion har ändrats från och med 1.1.2009 på grund av ändringar i lagstiftningen. Den gamla noteringen hänvisar till en redan föråldrad förordning (EEG) nr 2092/91.

Den nya hänvisningen lyder: " Får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008."

12.12.2007

Från och med 1.1.2008 ska foderstaten för växtätare (idisslare) som föds upp ekologiskt bestå helt av ekologiskt producerade foder. Den högsta tillåtna andelen konventionellt foder per 12-månadsperiod för enkelmagade djur (svin och fjäderfä) är 10 % under perioden 1.1.2008 - 31.12.2009.

Meddelande till foderföretagare och uppfödare av ekologiska husdjur: Ekologiska foder och framställningen av dem, ändringar i lagstifningen. Länk till meddelandet.

29.8.2007

Det är möjligt att använda levande jäst som foder inom den ekologiska produktionen.

Förteckningen över ekologiskt producerat foder och foder som lämpar sig för ekologiskt produktion begränsas så att förteckningen omfattar bara kommersiella foder och mineralfoder men inte tillsatser för foder såsom vitaminpreparat.

31.1.2007

För kännedom till producenter inom ekologiskt animalieproduktion:

Det är möjligt att använda inaktiverad selenjäst i utfodringen inom ekologiskt animalieproduktion.

Ytterligare information:
Överinspektör Tiina O`Toole
Tfn 040 827 9631
tiina.otoole(at)evira.fi