Ansökan om anslutning till ekoövervakningen

Ekokontrollblankett 1 används för att ansöka om anslutning till ekoövervakningen. Därtill skall en kompletteringsblankett ifyllas som definierar den produktionsinriktning som är aktuell att anslutas till ekoövervakningssystemet. I fall aktören ifråga redan är ansluten till övervakningssystemet med någon produktionsinriktning räcker det med att fylla i en kompletteringsblankett.

Alla ansökningar skall även förses med en ekoplan. De som ansöker om anslutning till övervakningssystemet för livsmedel bör foga ett högst tre månader gammalt utdrag ur handelsregistret till ansökan.

Bilagor till ansökan

  • kompletteringsblankett 1a-1h beroende på verksamhet som är avsedd att anslutas till övervakningssystemet
  • ekoplan
  • utdrag ur handelsregistret för den som ansöker om anslutning till  livsmedelsövervakningen

Tillsynsmyndighet

Ansökningarna för jordbrukets del skall jämte bilagor tillställas den lokala ELY-centralen. Ansökan gällande uppsamlingsprodukter riktas till den ELY-central inom vars område uppsamlingsområdena befinner sig. Ansökningarna gällande ekologiska livsmedel, foder eller förökningsmaterial tillställes Eviras registreringskontor.

Inledande kontroll

Först gås ansökan jämte bilagor igenom och därefter företas en inledande konrtroll hos aktören ifråga för att utröna dennes förutsättningar att leva upp till kraven inom ekologisk produktion. Rapporten över utförd begynnelsegranskning och anslutningsansökan ligger till grund för hur beslutet över anslutning till övervakningssystemet utfaller.

Handläggningstider

Aktörerna godkänns på basen av ansökan och en inledande kontroll som görs hos aktören. Man får bereda sig på att handläggningstiden för livsmedelstillsynen hos Evira är 1-3 månader från det datum då aktören har skickat in alla behövliga dokument till tillsynsmyndigheten. Tidvis uppstår det rusning, då många ansökningar inkommer samtidigt, därför är det bra att lämna in sin ansökan om godkännande i god tid före den planerade starten.

Kompletta ansökningar, med alla behövliga bilagor handläggs i den ordning som de inkommit. Den inledande kontrollen görs inte förrän alla behövliga uppgifter och bilagor har inkommit. Aktören ges en tidfrist inom vilken ansökan ska kompletteras. Tidsfristen kan förlängas på aktörens begäran. Om aktören väljer att inte komplettera sin ansökan enligt instruktionerna inom rimlig tid kan Evira handlägga ärendet. I praktiken betyder detta att aktören inte godkänns.

Avgifter

Avgiften för behandlingen av ansökan och den inledande kontrollen skall erläggas enligt den prislista som utfärdats för Eviras avgiftsbelagda prestationer.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER