Resultaten från Eviras kundenkät om ekokontrollen

Enligt Eviras kundenkät om övervakning av ekologisk produktion anses övervakningen vara nyttig för den ekologiska produktionen i Finland. Det ansågs att övervakningen garanterar att produkterna har framställts enligt kraven i lagstiftningen. Nästan 80 procent av dem som svarade ansåg att övervakningen är mycket eller ganska nyttig för den ekologiska produktionen. Länkarna till svaren finns i spalten till höger.

Däremot ansågs den enskilda aktören ha klart mindre nytta av övervakningen. Cirka hälften av dem som svarade ansåg att aktörerna har mycket eller ganska mycket nytta av ekokontrollen. De som svarade önskade att kontrollerna skulle vara mera praktiknära och skulle ha en mer rådgivande roll.

Erfarenheterna av övervakningen var huvudsakligen positiva eller neutrala. Problemet ansågs vara olikheten i tolkningarna på olika områden i landet Man önskade också att inspektörerna var yrkesskickligare. Även kraven i de olika andra lagar och den praktiska sammanjämkningen av dessa med förordningarna om ekologisk produktion lyftes fram.

Problemen i produktionsvillkoren ansågs särskilt hittas byråkratin i anknytning till ekologiskt förökningsmaterial, produktionsinsatserna i djurproduktionen och tillgången till proteinfoder. Bokföringskraven i den ekologiska produktionen ansågs vara svåra att genomföra särskilt för sådana aktörer som driver många olika verksamheter. Man önskade också lättnader i användning av underleverantörer och fraktarbete.

Som utvecklingsförslag framfördes att tidigare kontrollresultat mer än för nuvarande borde inverka på inspektionsfrekvensen och inspektionernas innehåll. I de flesta svaren ansåg man att det är frustrerande att varje år gå igenom frågor som inte har förändrats. En bättre inriktning av inspektionerna ansågs också vara ett sätt att minska kostnaderna för övervakningen. Dessutom önskade man mer information om produktionsvillkoren för både producenterna och konsumenterna.

Den respons och de utvecklingsförslag som framförts i enkäten kommer att användas för utveckling av övervakningen av den ekologiska produktionen. Evira har redan börjat planera att genomföra vissa förslag. Dessutom kommer Evira att gå igenom fler förslag med intressentgrupperna för att hitta fungerande lösningar.

Även om enkäten är avslutad, kan man fortfarande ge respons på övervakningen av den ekologiska produktionen. Man kan ge respons genom att fylla i den responsblankett som finns på Eviras webbplats eller skicka e-post till personalen inom övervakningen av den ekologiska produktionen. Även länken Ge respons på denna sida längst ner på webbplatsen kan användas för att ge respons.

Enkäten besvarades av 172 personer före mitten av maj. Största delen av dem som svarade kom från Nyland. Cirka en tredjedel av dem som svarade hade en ekologisk gård och cirka hälften hade också ekologiska djur.