Påföljder av regelstridig ekoverksamhet

Då en aktör inte följer de krav som ställs på ekologisk produktion kan följderna bli marknadsföringsförbud eller uteslutning ur övervakningssystemet. Marknadsföringsförbudet innebär att odlarens produkter förlorar sin ekostatus vid försäljning. Produkterna kan avyttras som konventionella produkter. Marknadsföringsförbudet kan gälla ett visst produktparti eller hela produktionen.I det senare fallet ges marknadsföringsförbudet alltid på viss tid.

Om avvikelsen är grov eller fortgått en längre tid kan aktören ifråga uteslutas ur övervakningssystemet för en tid om högst två år. Evira kan dessutom använda icke erlagda avgifter som uteslutningsgrund.

Lindriga avvikelser kan föranleda att en anmärkning tilldelas. Denna är en skriftlig uppmaning att rätta till missförhållandet och kan också ges för en viss tid. I fall den givna tidsramen inte iakttas blir ett marknadsföringsförbud aktuellt.

Ändringssökande

Ändring kan sökas i alla beslut som utfärdas av en myndighet. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd är besvärsinstans för de beslut som fattats av ELY-centralen. Då det är frågan om beslut som fattats av Evira skall hänvändelse göras till förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar räknat från den dag då aktören erhållit kännedom om beslutet.