Årliga kontroller av ekologisk produktion

En avgiftsbelagd årlig kontroll utförs hos varje ekoaktör som är ansluten till övervakningssystemet. Under denna årliga kontroll utreder man huruvida ekoreglerna efterlevts genom att granska den av aktören upprätthållna dokumentationen över sin ekoverksamhet. Kontrollen är avgiftsbelagd i enlighet med den prislista som utfärdats för Eviras avgiftsbelagda prestationer.

Bokföringen jämte tillhörande handlingar skall göra det möjligt att spåra ekoprodukterna genom alla produktions-, framställnings- och distributionsskeden inom ekoverksamheten.

Förberedelse för kontroll

Aktören förbereder sig för kontrolltillfället med

  • ekoplanen som beskriver verksamheten och hanteringen av ekoprodukterna
  • uppgifter om ekoprodukter och anskaffade råvaror jämte leverantörer av dessa
  • gällande intyg över att varuleverantörer och att funktioner som utförs som underleveranser är anslutna till ekoövervakningen (bl.a. framställning, lagring)
  • bokföring över mottagna och lagrade ekoråvaror/-produkter jämte leverantörer att jämföras med lagerförda och överlåtna ekoprodukter samt produktvisa sammandrag eller balanser
  • verifikat (remisser, kvitton, räkningar, forsedlar o.dyl.) med vilka bokföringen kan verifieras
  • bokföring eller anteckningar över resultat som erhållits vid kontrollen av mottagna varor
  • bokföring eller anteckningar över resultat som erhållits vid kontrollen av rengöringsåtgärder
  • modeller eller mallar av detaljförpackningar/etiketter
  • vid behov partivisa gmo- och bestrålningsintyg