Import och export av ekoprodukter

Villkoren för ekologisk produktion 6 – Import anger under vilka förutsättningar ekoprodukter kan importeras och det rekommenderas att aktörerna bekantar sig med dessa villkor innan importen inleds.  

Då ekoprodukter har producerats och framställts i enlighet med EU:s lagstiftning kan dessa produkter exporteras från EU utan att lagstiftningen ställer begränsningar. Det åligger exportören att meddela ifrågavarande tillsynsmyndighet om exportverksamheten.  Anmälan är obehövlig ifall produkterna tillkommit i stöd av någon främmande ekolagstiftning. Import och export mellan EU:s medlemsländer tillhör inremarknadshandeln vilket ger ekoprodukterna fri rörlighet.  

Importen till EU förutsätter tillstånd i vissa fall

Importen av ekoprodukter till EU förutsätter alltid att importören är ansluten till övervakningssystemet för ekologisk produktion och i vissa fall förutsätter importen också ett tillstånd. Importören måste före importen ta reda på om ett tillstånd förutsätts.

Import från Island, Liechtenstein och Norge behöver inget tillstånd. Tillstånd behövs inte heller om kommissionens lista över godkända tredjeländer eller kommissionens lista över godkända kontrollorgan och -myndigheter omfattar ifrågavarande exportland och de ekoprodukter som skall importeras samt nämner de villkor som styr produktion och övervakning.   

Varje enskild importförsändelse kontrolleras vid förtullningen då importören anhåller om tillstånd att få släppa sina importerade ekoprodukter på EU:s inre marknad. Kontrollen utförs alltid, också om importören har erhållit tillstånd att importera ekoprodukter till EU. I samband med kontrollen måste importören visa det ursprungliga kontrollintyget för varje importförsändelse för Tullen.

Bakgrunden till systemet med förhandstillstånd för import och kontrollen av varje importförsändelse är att ekoaktörerna skall garanteras en inbördes ärlig konkurrens och att konsumenterna skall kunna lita på att de införskaffade ekoprodukterna är ekologiskt producerade.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER