Att beakta före importen av ekoprodukter

Här presenteras ett sammandrag av de åtgärder som en importör borde fästa uppmärksamhet vid före inledandet av importen av ekoprodukter till EU.

Anslutning till övervakningen

En importör av ekoprodukter skall vara ansluten till övervakningssystemet för ekologisk produktion innan importen kan startas. Likaså skall den aktör som tar emot försändelsen höra till ekoövervakningen om avsikten är att idka framställning eller saluföring.

Skaffa kunskap om obligatoriska och frivilliga märkningar

Varje ekoprodukt som saluförs inom EU måste som obligatorium förses med kodnummer för den övervakningsmyndighet eller –inrättning som handhaft kontrollen av den aktör som producerat eller framställt produkten ifråga. Kraven berör också de produkter som importerats till EU.

EU:s ekologotyp med tillhörande uppgift om produktionsplats för de jordbruksrelaterade ingredienserna hör till de frivilliga märkningarna för importprodukter. Logotypen får likväl inte användas exempelvis i samband med viner, trots att de framställts av ekologiskt odlade druvor, eller i samband med foder för keldjur.

Sökande av tillstånd

Importen av ekoprodukter till EU kräver i vissa fall tillstånd. Ansökan om importtillstånd skall alltid riktas till den medlemsstats behöriga myndighet för ekoövervakning till vilken importören är ansluten. Tillståndsansökningarna i Finland riktas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för alla ekoprodukters del, även för alkoholdrycker. För handläggandet debiteras en avgift enligt jord- och skogbruksministeriets förordning.

Tillståndsförfarandet är till för att säkerställa att krav som motsvarar EU:s lagstiftning har tillämpats vid produkternas tillblivande samt vid övervakningen och kontrollen av skeendet.

Import från Island, Liechtenstein och Norge behöver inget tillstånd. Tillstånd behövs inte heller om kommissionens lista över godkända tredjeländer eller kommissionens lista över godkända kontrollorgan och -myndigheter omfattar ifrågavarande exportland och de ekoprodukter som skall importeras samt nämner de villkor som styr produktion och övervakning. Listan över godkända tredjeländer finns i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 bilaga III och listan över godkända kontrollorgan och -myndigheter i samma förordning i bilaga IV.  Produktkategorier kan innehålla begränsningar. T.ex. ekoviner kan inte införas från vissa godkända trädjeländer utan tillstånd till import.

Länkarna till förteckningen över godkända tredjeländer och godkända kontrollorgan och -myndigheter, samt till Eviras anvisning om tillståndsansökan och till ansökningsblanketterna hittar Du till höger på denna sida.

Importen av ekoprodukter till EU kan inledas då importören anslutit sig till övervakningen och erhållit behövliga beslut gällande importen.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER