Kontroll av ekoförsändelsen i ursprungslandet

Importören kan inleda sin import av ekoprodukter då anslutningen till övervakningssystemet är klar och behövligt importtillstånd erhållits. Det är skäl för importören att se till att försändelsen kontrolleras i sitt ursprungsland och får ett kontrollintyg. Importen från Schweiz är undantagen från kontrollförfarandet.

Kontrollintyget - Certificate of inspection

Det ursprungliga kontrollintyget verifieras i samband med varje förtullning av en importförsändelse. Ett kontrollintyg krävs alltid trots att importören redan skulle inneha ett tillstånd till import av ekoprodukter till EU.

Kontrollintyget kan utfärdas endast av en kontrollinrättning eller –myndighet som omnämnes i antingen Eviras tillstånd eller i förteckningen över godkända tredje land. Kontrollinrättningen eller –myndigheten kontrollerar sändningen i exportlandet och utfärdar, på basen av utförd kontroll, ett kontrollintyg.

Avsaknaden av kontrollintyg medför att produkten ifråga inte får införas på EU:s inre marknad med märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt.

Då en ekoprodukt kommit så långt att den släppts fri på EU:s inre marknad blir den en EU-vara som kan röra sig utan begränsningar på den inre marknaden.

Importören skall i god tid före förtullandet av sändningen förhandsanmäla alla ekoprodukter som kommer att importeras.

Endast i slutna förpackningar

Ekoprodukter kan importeras endast i sådana tillslutna förpackningar och behållare som omöjliggör att produkterna byts ut. Förpackningarna och behållarna skall vara försedda med identifikation för exportören och även med andra märken och siffror som anknyter till kontrollintyget.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Se bilaga V i förordningen