Hur presenteras en ekoförsändelse för tullen

En anländ försändelse skall förtullas för att ge den tillträde till EU:s inre marknad med fri rörlighet. Förtullandet kan ske vid vilken som helst av EU:s gränstullstationer.

Importören förtullar försändelsen

Det är bara den i kontrollintyget nämnda importören eller dennes representant som kan ansöka om tillstånd att få släppa försändelsen på fria marknaden. För att uppnå detta måste importören uppvisa ett kontrollintyg i original för tullmyndigheterna och vid behov ett tillstånd som berättigar till import av ekoprodukter från det ursprungsland som försändelsen härrör från.

Varje sändning kontrolleras

Tullmyndigheterna kontrollerar en försändelse genom att jämföra uppgifterna i kontrollintyget med den anlända försändelsen, med åtföljande tullanmälan, med räkningar och med övriga handelsdokument. Tullmyndigheterna kan ta prover av de importerade varorna för att försäkra sig om sagda varors ekoduglighet.

Tullen verifierar kontrollintyget och överlåter produkterna till den inre marknaden med fri rörlighet då följande omständigheter klarlagts

  • importören är ansluten till ekoövervakningen
  • importören innehar ett tillstånd att importera de ekoprodukter som sändningen innehåller
  • försändelsen motsvarar de uppgifter som anges på kontrollintyget
  • produkterna kan anses vara ekologiska i stöd av prover som tagits.


Ifall tullen konstaterar att hela försändelsen eller någon produkt inom försändelsen inte fyller kraven i ekolagstiftningen är det möjligt att fall för fall avgöra om produkterna kan släppas som konventionella på den inre marknaden.

Då importerat gods är föremål för beredningsåtgärder under tullens insyn vid lagring i tullager, eller om försändelsen uppdelas i partier före släppandet på den inre marknaden, bör kontrollen utföras innan någon av dessa åtgärder företas. Eviras anvisning 18223 Anvisningar för ekologisk produktion 6 – Import berättar mera om åtgärder inom ramen för lagring i tullager.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS