Ekoplan

Varje aktör skall uppgöra en ekoplan före inledandet av verksamheten och anslutningen till övervakningssystemet. Aktören beskriver i ekoplanen vad företagets ekoverksamhet består i, var verksamheten försiggår och hurudan praxis företaget tillämpar för att säkerställa att ekoregelverket följs i alla skeden av produktion, framställning och distribution.

Ekoplanen skall informera om

  • verksamheten (vad görs och för vem)
  • särhållning (ifall konventionella produkter hanteras i samma utrymmen)
  • bokföring och balanser
  • produktsammansättning
  • förpackningsmärkningar 
  • transportlogistik 
  • eventuella underleveranser 
  • rengöringsåtgärder (ifall konventionella livsmedel inkluderas i verksamheten) 
  • anteckningar


Ekoplanen bör alltid uppdateras med behövliga ändringar och förändringar då dessa sker i verksamheten. En ny produkt till exempel tas in i sortimentet eller en produkts sammansättning ändras. Avlägsnandet av en produkt ur sortimentet är också en ändring.

Planens relevans och efterföljande gås igenom vid det årliga kontrollbesöket.