Handeln med ekoprodukter inom den europeiska gemenskapen

Alla ekoprodukter som saluförs och förmedlas på den inre marknaden bör vara producerade, märkta och kontrollerade i enlighet med de krav som utgår från ekolagstiftningen. Importprodukterna skall ha producerats och kontrollerats i enlighet med motsvarande regler.

Informationsutväxling mellan medlemsstaterna

En myndighet eller en kontrollinstans som handhar ekoövervakningen får inte, vare sig genom hänvisningar till produktionssätt, till förpackningspåskrifter eller till sätt att presentera produktionsmetoden för ekoprodukter, förhindra eller begränsa saluföringen av de ekoprodukter som godkänts av en annan kontrollmyndighet eller –instans ifall produkterna ifråga fyller de krav som ekolagstiftningen ställer. Detta berör såväl inom Finland som inom övriga EU saluförda ekoprodukter.

Ifall regelstridigheter eller avvikelser konstateras hos en ekoprodukt som importerats till Finland från en annan medlemsstat går en anmälan härom till ifrågavarande medlemsstat och till kommissionen. 

Det kan i vissa fall förekomma välgrundade skäl att säkerställa att produkt har tillkommit i enlighet med ekoreglerna. Då kan medlemsstaterna via respektive kontrollmyndigheter och –inrättningar utväxla uppgifter om utfallet av utförda kontroller.