Ekologiskt producerat frön och plantor

Ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial bör alltid användas inom ekoproduktionen då så är möjligt. Evira upprätthåller ett register över förökningsmaterial som innehåller allt tillbudsstående ekoförökningsmaterial . Registret baserar sig på anmälningar om tillgången på utsäde och plantmaterial vilka inlämnats av företag som marknadsför ekoutsäde.

Konventionellt utsäde får användas då ekologiskt utsäde inte kan erhållas. Ifrågavarande växtslag infogas då i Eviras generella tillstånd att få använda konventionellt förökningsmaterail. I vissa situationer är det möjligt att använda konventionellt förökningsmaterial trots att ekoförökningsmaterial skulle finnas. Detta förutsätter alltid ett undantagstillstånd av den behöriga ELY-centralen. Möjliga orsaker är exempelvis odlingstekniska orsaker såsom växttid, krav på växtplats eller sjukdomsbenägenhet .

Alla ingående växtslag i en fröblandning borde vara ekologiskt producerade, annars krävs tillstånd av ELY-centralen. Tillståndet är onödigt ifall alla växtslagen ingår i Eviras generella tillstånd.