Främmande ämnen

Med främmande ämnen i livsmedel avses sådana ämnen, som inte är livsmedlets tillverkningsämnen och inte heller tillsatser i livsmedlet. De främmande ämnena kan göra livsmedlet skadligt med tanke på människans hälsa eller otjänligt som livsmedel. För främmande ämnen som förekommer i livsmedel har fastställts gränsvärden som myndigheterna övervakar.

Som främmande ämnen betraktas till exempel rester av växtskyddsmedel som används vid växtproduktion och ämnen som används för bekämpning av ogräs och skadedjur. Rester av läkemedel som används för behandling av sjukdomar hos produktionsdjur betraktas likaså som främmande ämnen.

Främmande ämnen såsom tungmetaller eller PCB-föreningar kan hamna i livsmedel eller djurfoder också till följd av en kontaminerad miljö. Förskämning av ett livsmedel eller en livsmedelsråvara kan leda till att mögeltoxiner bildas. Med djurfoder kan tungmetaller eller mögeltoxiner hamna i djur och därmed också i livsmedel.

Med skadliga ämnen i foder avses sådana ämnen i foder, som kan orsaka fara med tanke på djurs hälsa eller via animaliska livsmedel fara med tanke på människors hälsa eller fara med tanke på miljön. För skadliga ämnen i foder har likaså fastställts gränsvärden.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS 


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER