Akrylamid i livsmedel

Akrylamid är en förening som bildas då livsmedel tillreds, och klassificeras som troligtvis cancerframkallande hos människor. Den förekommer i vissa kolhydrathaltiga produkter, där höga temperaturer används vid tillredningen. Akrylamid bildas även vid tillredning av mat i hemmet, så det är alltså inte enbart en förening som förekommer i industriella livsmedel.

Produkter som innehåller akrylamid är bl.a. kaffe, potatischips, kex, knäckebröd och pommes frites. Det är i praktiken omöjligt att helt förhindra att akrylamid bildas, men dess mängd kan minskas bl.a. genom att undvika att hetta upp maten alltför mycket.

Europeiska kommissionen har utfärdat rekommenderade värden

Det har inte slagits fast någon maxgräns i lagen för akrylamid. Istället har Europeiska kommissionen fastställt rekommenderade värden för vissa livsmedel, som produkterna inte bör överskrida.

Enligt en rapport publicerad av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) i oktober 2012 har akrylamidhalterna i europeiska livsmedel inte märkbart sjunkit under de senaste åren.

Food Drink Europe (FDE) och Europeiska kommissionen har i samarbete publicerat anvisningar för att minska akrylamidhalten i livsmedel.

Finlands akrylamidläge på samma nivå som i övriga EU-länder

Evira har i samarbete med kommunala livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsindustrin undersökt finländska livsmedels akrylamidhalter utgående från Europeiska kommissionens rekommendation. Evira har även spridit information om akrylamid och metoder för att minska akrylamid inom livsmedelsindustrin.

Utgående från utförda undersökningar ligger akrylamidhalterna i Finland på samma nivå som i de övriga medlemsländerna. Resultaten från undersökningarna har även rapporterats till EFSA för senare riskbedömning.

Evira, de kommunala livsmedelsmyndigheterna och aktörerna inom livsmedelsbranschen fortsätter sitt samarbete enligt den nya rekommendationen utfärdad av Europeiska kommissionen i november 2013.

En ny riskbedömning under arbete

Livsmedelsäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike har bett EFSA göra en ny riskbedömning för akrylamid, utgående från den senaste tidens forskningsrön om akrylamidens giftighet. Evira anser denna begäran vara någonting positivt och följer noga med resultaten av EFSAs eventuella nya riskbedömning, och vidtar vid behov åtgärder (t.ex. rekommendationer för begränsning av användning av livsmedel) för att trygga finländska konsumenter.

Evira har bedrivit vetenskaplig forskning om akrylamid sedan 2002

Evira har bedrivit vetenskaplig forskning om akrylamid sedan 2002. Vid undersökningar har man bl.a. utrett akrylamidhalten hos finländska livsmedel och utgående från dessa resultat beräknat finländarnas exponering för akrylamid. I samband med intagsberäkningar har man även bedömt metoder för att minska finländarnas exponering för akrylamid.

Om forskningsprojektet på Eviras webbplats Uppskattning av intaget av akrylamid

  

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Anvisningar om hur akrylamidhalterna kan sänkas i: