Fipronil

Fipronil används i läkemedel som används utvärtes för bekämpning av loppor och fästingar på hundar och katter. Det är förbjudet att använda fipronil på produktionsdjur såsom värphöns.

Under sommaren 2017 har fipronil hittats i holländska, belgiska och tyska ägg. Det misstänks att företag som är specialiserade på bekämpning av skadegörare har lagt till ämnet i medel som ska hålla kvalster borta från hönsen. Det tyska institutet Bundesinstitut für Risikobeweitung (BfR) har gjort en vetenskaplig riskvärdering av fipronil. Enligt den är skadlig inverkan på barns hälsa möjlig vid den högsta halt av fipronil som i samband med det här fallet har uppmätts i ägg. Det innebär dock inte att skadlig inverkan skulle uppkomma. För andra grupper finns i praktiken ingen risk.

Fipronilets och dess metaboliters och nedbrytningsprodukters giftighet har bedömts bland annat genom djurförsök. I djurförsök har skadeverkningar framkommit först vid betydligt högre halter och längre exponering. Ämnet har inte konstaterats medföra någon cancerrisk hos människan. Fipronil är giftigt om det sväljs, och i stora mängder eller vid långvarig exponering kan det ha skadlig inverkan på bland annat centrala nervsystemet och levern.

BfR:s värdering