Miljögifter i fisk och hälsoriskerna de orsakar

Fisk är hälsosam mat med ett gott näringsvärde, men vid sidan om näringsämnen exponeras människan för ett otal miljöföroreningar som hamnat i vår miljö. Utgående från fiskundersökningar som Evira gjort rekommenderas därför att lax, öring och stor strömming (över 17 cm) från Östersjön och rovfisk från förorenade insjöområden, såsom gädda, äts endast i begränsad mängd.

Livsmedelstillsynen


Livsmedelsmyndigheterna utövar tillsyn över halterna främmande ämnen i fisk med hjälp av undersökningar, de kommunala livsmedelsmyndigheterna utövar tillsyn över dem inom sitt område och Evira på riksnivå och i gränskontrollen. Tillsynen över fiskfoder tillfaller också Evira.

Varje kommun skall känna till tillståndet hos vattendragen inom kommunens område och informera kommuninvånarna om dem. De skall också vidta åtgärder för att utreda källorna till utsläppen, om det visar sig att normerna överskrids.

Kraven på en begränsning av intaget av fisk bygger på säkerhetsvärderingar som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och världshälsoorganisationen WHO gjort. För miljögifter har fastställts ett tolerabelt dagligt intag eller TDI-värde (Tolerable Daily Intake) per kilo kroppsvikt. I riskhanteringen strävar man efter att TDI-värdet inte överskrids.

 

Mer information på vår webbplats