Finländarnas intag av dioxin och PCB-föreningar

TDI-värdet (Tolerabelt Dagligt Intag-värdet) för dioxin och dioxinliknande PCB-föreningar är 2 pg TEQ per kilo kroppsvikt.

  • I Finland är det beräknade dagliga intaget av dioxin och dioxinliknande PCB-föreningar hos vuxna 1,9 pg TEQ per kilo kroppsvikt och det ligger således nära TDI-värdet.
  • Enligt de allra senaste värdering kan intaget hos 3-åriga barn överskrida det tolerabla intaget. Barn i växande ålder konsumerar mest mat per kilo kroppsvikt just i den åldern och då är intaget per kilo kroppsvikt också som störst.
  • EFSA har också beräknat att européernas dagliga intag av icke dioxinliknande PCB-föreningar ligger mellan 4,3 – 25,7 ng per kilo kroppsvikt


pg = pikogram
ng = nanogram
TDI = Tolerabelt Dagligt Intag (Tolerable Daily Intake)
TEQ = toxicitetsekvivalenten eller till sin toxicitet motsvarande mängd av det giftigaste dioxinderivatet (WHO 2005), som anger dioxiners och dioxinliknande PCB-föreningars totaltoxicitet

Hur intaget av dioxiner och dioxinliknande föreningar fördelade sig år 2005

dioksiinin_saanti_kuva_se.jpg : 71 kB

 

Intaget av dioxiner och PCB-föreningar från livsmedel

Livsmedelskategori


Dagligt intag av dioxiner, pg WHO-TEQ

 

Dagligt intag av dioxinliknande PCB-föreningar, pg WHO-TEQ


Dagligt intag sammanlagt, pg WHO-TEQ

 

Mjölk och mjölkprodukter

3,00

1,73

4,73

Ägg

1,33

1,15

2,48

 

Fisk sammanlagt


44,18

53,79

97,96

 

Kött och köttprodukter


3,86

2,52

6,38

 

Vegetabiliska oljor


0,87

0,19

1,06

Övriga

0,37

0,72

1,08

 

Sammanlagt

53,61

60,10

113,70