Organiska tennföreningar (OT-föreningar)

Organiska tennföreningar eller OT-föreningar är en grupp av människan producerade kemikalier som är toxiska särskilt för vattenorganismer. Sådana tennföreningar löser sig i vattnen särskilt från bottenfärgen på båtar och fartyg (tributyltenn eller TBT och trifenyltenn eller TPhT). Människan kan exponeras för dessa föreningar genom att äta fisk. För OT-föreningarna i fisk har ännu inte fastställts något gränsvärde i livsmedels lagstiftningen.

OT-föreningar har ackumulerats i bottensedimenten särskilt i hamn- och varvsområden, där OT-halterna i fisken också är större än i öppna havet eller insjöfjärdarna. I insjöfisk är halterna endast en tiondedel av halterna i havsfisk och i odlad fisk ännu mindre. Ackumuleringen av OT-föreningar och tiden det tar för föreningarna att försvinna i miljön och organismerna varierar. I gynnsamma förhållanden, i kyla och mörker, kan de hålla sig kvar i åratal.

De viktigaste skadeverkningarna som OT-föreningarna medför är hormonella störningar och immunotoxiska inverkningar, såsom försvagad motståndskraft. TPhT är ett toxin som också påverkar centrala nervsystemet. I Finland är det genomsnittliga dagliga totalintaget 3,2 ng per kilo kroppsvikt eller cirka en procent av det tolerabla dagliga intag (TDI = 250 ng per kilo kroppsvikt) som EFSA fastställt. TDI-värdet har räknats ut för totalsumman tri- och dibutyltenn, trifenyltenn och dioktyltenn, eftersom den viktigaste skadeverkningen hos alla dessa föreningar är immunotoxicitet.

Hos genomsnittskonsumenten är intaget av organiska tennföreningar lågt, men kan hos storkonsumenter av fisk (80 g fisk från kontaminerade områden om dagen) stiga betydligt närmare TDI-värdet: hos män 157 ng och hos kvinnor 120 ng per kilo kroppsvikt och dygn.

OT-föreningar

  • TBT och TPhT har tidigare i rikliga mängder använts i bottenfärgen på båtar för att förhindra påväxt av mikroorganismer.
  • På grund av sin toxiska inverkan på mikroorganismer har OT-föreningar också använts, om än i mindre utsträckning, som skyddsmedel på trävirke och papper.
  • Numera är det förbjudet att använda OT-föreningar i bottenfärger på båtar.
  • OT-föreningar används fortsättningsvis till exempel för att förbättra PVC-plasters tålighet mot värme och ljus (mono- och dibutyltenn och dioktyltenn).