Övriga metaller

De övriga tungmetallhalterna i finländsk fisk är klart mindre än de gränsvärden som EU fastställt med undantag för kvicksilverhalterna i insjögäddor.

Halterna bly och kadmium i östersjöfisk spelar ingen roll med tanke på hälsan. Halterna bly och kadmium i fisk regleras av EU:s förordning om främmande ämnen och de tillåtna halterna är små.

Behovet av lagstiftning om arsenik utvärderas som bäst i EU:s arbetsgrupp för lagstiftningen. Man vill framförallt noggrannare utreda förekomsten av oorganisk och organisk arsenik i olika livsmedel. Eftersom arsenik är en carcinogen förening, är det viktigt att känna till dess halter i livsmedlen. I fisken förekommer arseniken ändå huvudsakligen i form av mindre oskadliga organiska föreningar.

Nickelutsläppen från gruvområden kan på ett okontrollerat sätt fördärva naturen och viktiga fiskevatten. Som löslig kan nickeln i stora halter vara akut toxisk och orsaka fiskdöd. I vilken mängd nickel kan förekomma i inhemsk fisk är inte känt i dag. Intagen via munnen är nickeln inte carcinogen, men den kan skada till exempel njurarnas, lungornas eller mjältens funktion.

Arsenik

  • en halvmetall som i naturen förekommer som såväl en toxisk oorganisk som en mindre skadlig oorganisk förening
  • kan förekomma som orenhet i nickelmalm och torv

Nickel

  • en tungmetall som hör till gruppen järnmetaller
  • Europas största nickelgruva ligger i Talvivaara
  • nickel används som råvara inom stålindustrin och i andra metallegeringar