PAH-föreningar (Polycykliska aromatiska kolväten)

PAH-föreningar eller polycykliska aromatiska kolväten bildas som en följd av ofullständig förbränning då fossila bränslen bränns i industrin och trafiken och vid skogsbränder. De förflyttas som små partiklar med luftströmningar i atmosfären och därför är de skadliga ämnen som spridits överallt i naturen.

PAH-föreningar påträffas också i livsmedel som en följd av matlagningen. PAH-föreningar har konstaterats särskilt i sådana produkter, som

 • rostats
 • rökts
 • grillats
 • torkats

Lagstiftning

I den nuvarande EU-lagstiftningen (EG) nr 1881/2006 har fastställts ett gränsvärde för en PAH-förening, benso(a)pyren (B(a)P). Lagstiftningen förnyas ändå som bäst och gränsvärden kommer att fastställas förutom för B(a)P också för summan av fyra PAH-föreningar. Dessa föreningar är

 • benso(a)pyren
 • benso(a)antracen
 • benso(b)fluoranten
 • krysen

Metoder som minskar bildningen av PAH-föreningar

Särskilt industrin skall se till att produkterna som släpps ut på marknaden följer bestämmelserna. Förhindrandet av att PAH-föreningar bildas borde utgöra en del av företagarens egenkontroll som bygger på HACPP och processförhållandena borde vara optimerade så att sådana föreningar bildas i så liten utsträckning som möjligt.

Livsmedelsindustriförbundet har publicerat egenkontrollinstruktioner som bygger på HACCP för kött- och matproduktindustrin (på finska) och fiskindustrin (på finska), i vilka också ingår anvisningar om hur förekomsten av PAH-föreningar kan minskas.

Internationella Codex Alimentarius Commission har publicerat anvisningar om metoder att minska förekomsten av PAH-föreningar: “ Code of practice for the reduction of contamination of food with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) from smoking and direct drying processes” (CAC/RCP 68/2009).

Vid rökning i hemförhållanden skall följande beaktas:


Materialen

 • Använd aldrig kottar, kådigt eller behandlat trä eller avfall.
 • Håll rökningsredskapen rena.


Rökningen

 • Vänta tills glöden är färdig, undvik uppflammande kol.
 • Hindra fett från produkterna som skall rökas eller andra föreningar från att rinna ned på veden eller kolen som bränns.


Slutprodukten

 • Undvik att bränna produkterna eller bryna dem alltför mycket.