Tungmetaller i livsmedlen

I livsmedlen anhopas skadliga tungmetaller från naturliga källor i miljön och från utsläpp som människan orsakat.

Tungmetallerna är metalliska grundämnen som av naturen förekommer i jordskorpan. Av naturen frigörs tungmetaller i miljön bl.a. vid vulkanutbrott eller då jordskorpan vittrar sönder. Tungmetallutsläpp orsakas också av mänsklig verksamhet som en följd av till exempel gruvdrift, utsläpp från industrin, användning av fossila bränslen och avfallsförbränning.

Numera är utsläppen som orsakas av mänsklig verksamhet ytterst noggrant reglerade i miljölagstiftningen och också övervakade. Centrala tungmetaller med tanke på livsmedelssäkerheten är bl.a. kvicksilver, bly, kadmium och arsenik.

I tillräckligt stora halter har tungmetallerna skadliga inverkningar på människans hälsa.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS