Bly

Förekomsten av bly i livsmedlen

Bly är en giftig tungmetall som av naturen förekommer i miljön. Bly hamnar i miljön också som en följd av mänsklig verksamhet till exempel i smältverk, inom batteriindustrin, vid hantering av avfall och på skjutbanor. Som en följd av mänsklig verksamhet begränsas mängden bly som frigörs i miljön i miljölagstiftningen. Tidigare användes allmänt blyhaltig bensin. I Finland upphörde användningen av bly i bensinen på 1990-talet, vilket också lett till att blyhalterna i livsmedlen betydligt minskat.

Växterna kan kontamineras med bly då bly upptas i dem ur marken under växttiden och särskilt via nedfall av blyhaltigt damm i luften. Gamla målarfärger och tryckfärger, fogar i gamla vattenledningar, kärl av kristall och kärl som glaserats med blyglasyr kan innehålla bly. Vilt som fällts med blykulor innehåller bly i skottsåret och i området kring det.

Blyets skadliga inverkningar på hälsan

Exponering för stora blyhalter har en negativ inverkan på centrala nervsystemet och orsakar bl.a. beteendestörningar och sänkt intelligenskvot. Bly har också påvisats skada njurarna och hjärt- och cirkulationsorganen. Blyet anhopas i benstommen, men i viss mån också i levern och njurarna.

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA har fastställt det toxikologiska referensvärdet (BMDL01,Bench Mark Dose) för bly till 0.5 µg per kilo kroppsvikt och dygn. BMDL01-värdet har fastställts som den genomsnittliga långtidsexponeringsnivå, på vilken risken för den undersökta sanitära olägenheten på befolkningsnivå stiger med en procent från den nivå, som den icke exponerade befolkningen skulle ha. På lång sikt ökar 0.5 µg bly per kilo kroppsvikt och dygn hos barn risken för sådana nervskador under utvecklingsstadiet, som yppar sig i form av sänkt intelligenskvot, med en procent i jämförelse med den icke exponerade befolkningen. BMDL01-värdena som fastställts för blyets övriga skadeverkningar, såsom skador på hjärt- och cirkulationsorganen och njurarna, är högre.

Gränsvärden för bly i livsmedlen

I Europeiska gemenskapens lagstiftning ((EG) nr 1881/2006) har fastställts gränsvärden för bly i mjölk, modersmjölksersättning och tillskottsnäring för spädbarn, kött, vissa biprodukter, muskelkött från fisk, skaldjur, vissa grönsaker, frukter och bär, fetter och oljor, fruktjuicer och fruktnektar, viner och kosttillskott.

Konsumentens möjligheter att minska blyintaget

Konsumenten kan minska exponeringen för bly genom att äta livsmedel enligt de allmänna intagsrekommendationerna: mångsidigt, varierat och måttligt.

De största blykällorna i kosten är fisk och fiskkonserver, rotfrukter, grönsaker, frukter och bär jämte spannmål och spannmålsprodukter. Att dessa livsmedelskategorier understryks som källor till bly beror ändå på att de används ofta och i stora mängder. I en riskvärdering som Evira gjort konstaterades att en stor del av tillsynsproverna som i Finland undersöktes i de nämnda livsmedelskategorierna till sin blyhalt låg under analysmetodens bestämningsgräns. Att undvika en viss livsmedelskategori i kosten sänker således nödvändigtvis inte blyexponeringen, utan kan rentav öka den.

Det är skäl att förhålla sig kritiskt till gamla kärls skick. Det är säkrast att lämna gamla grovhuggna keramikstop och slitna, spruckna och kantstötta kärl oanvända. Det lönar sig också alltid att överväga om även nyare föremål lämpar sig för livsmedelsbruk. Särskilt kannor och muggar av keramik som tagits med hem som souvenirer kan ge ifrån sig bly. Det är bäst att använda dem enbart som prydnadsföremål.

Personer som använder vilt fällts med blykulor som föda ska helst inte äta köttet i skottsåret och i köttet som ligger omedelbart kring (minst 10 cm) kulhålet, även om köttet skulle se normalt ut.

Tillagningen av livsmedlen har vanligen ingen stor inverkan på blyhalterna.

Tobak innehåller bly och också passiv rökning kan öka exponeringen för bly. Vissa traditionella asiatiska örtläkemedel har också inrapporterats kunna innehålla höga halter bly. Det i arabländerna använda traditionella läkemedlet bint al dhahab är ett blysalt. Hos personer som använder sådana produkter kan exponeringen för bly var mångfalt större än blyexponeringen ur livsmedlen och hushållsvattnet och kan i värsta fall till och med orsaka blyförgiftning.